Ansökningsomgång 2017

Redovisning av bidrag 2017

Beviljade bidrag under 2017 ska användas under läsåret 17/18. Bidragsmottagaren ska senast den 30 oktober 2018 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Finns kostnader för perioden augusti-december 2018 som är kända vid tiden för redovisningen (t.ex. löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2017) ska dessa tas med i redovisningen.

Ansökan om bidrag

Bidrag kunde sökas för:

• Musik- eller kulturskolor som har genomfört kvalitetshöjande insatser mellan 2014–2016 och därmed höjt elevavgifterna kan söka bidrag för att sänka elevavgifterna, eller
• Musik- eller kulturskolor som planerar kvalitetshöjande insatser under läsåret 17/18, kan söka bidrag för att genomföra dessa, förutsatt att verksamheten har en låg elevavgift (eller ingen avgift alls). De nya insatserna ska inte leda till höjningar av elevavgifterna.

Det har inte varit möjligt att söka för både sänkning av elevavgifter och kvalitetshöjande åtgärder. Exempel på kvalitetshöjande insatser kan vara nya undervisningsmetoder eller breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.

Kulturrådet har bedömt ansökningar utifrån i vilken utsträckning planerade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Andra delar som beaktats i bedömningen är bland annat kommunens ekonomiska situation och eventuell samverkan. Dessutom beaktas på vilket sätt planerade åtgärder bidrar till låga elevavgifter samt att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik. 

Bidrag har inte getts för insatser som ligger inom skolan eller kommunens ordinarie uppdrag, som exempelvis kompetensutveckling inom jämställdhets- och HBTQ- frågor. Andra exempel är insatser för att skapa en mer jämlik skola eller utveckling av ämnen inom skolans ram så som dans-/musikmatte.

Header logo