Definitioner av begrepp

Kulturrådet ska som statlig myndighet stödja, samordna och driva på frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet – så att konst- och kulturlivet är tillgängligt för alla oavsett till exempel etnisk och kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådets utgångspunkt är att ett kulturliv präglat av jämställdhet, mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad kvalitet och tillgänglighet.

Med interkulturell utveckling menar vi verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige. Interkulturell används här för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper.

Barn och ungas lika beaktande rättigheter och möjligheter att delta i kulturlivet ska beaktas. Det kan avse målgrupp samt konstnärliga uttryck.

Alla oavsett etnisk bakgrund ska ha lika rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. En kulturell mångfald innebär att en mängd uttryck av stilar, genrer och konstformer existerar parallellt. 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika stor rätt och möjlighet att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. Kulturrådet har som målsättning att fördela bidrag jämställt. Inget kön ska vara representerat med mer än 60 % i en bidragsfördelning utan att vi förklarar varför.

Med hbtq-perspektiv menar vi perspektiv som beaktar homosexuellas och bisexuellas, transpersoners och queeras lika rättigheter och möjligheter att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Med tillgänglighet menar vi att alla oavsett funktionsförmåga ska ha lika stor rätt att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Det är istället miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempelvis offentliga lokaler, information, eller olika typer av hinder inom en organisation. För att öka tillgängligheten måste man identifiera vad det är i en verksamhet eller miljö som hindrar en person med funktionsnedsättning att delta, och därefter fokusera på att undanröja synliga och osynliga funktionshinder för att fler får tillgång till kulturutbudet och möjlighet att delta.

Exempel på funktionsnedsättningar är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn-, hörsel-, eller kognitiv förmåga; dövhet och dövblindhet, besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet; funktionsstörning i matsmältningskanalen eller inkontinens; psykisk ohälsa och läs- och skrivsvårigheter.

Header logo