Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Syftet med bidraget är att bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år.

Vem kan söka?

Organisationer som är verksamma i regioner som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från region, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. För verksamheter i Region Stockholm gäller särskilda villkor, läs mer här.

För vad kan man söka?

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars effekter sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Exempelvis konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom ett kulturområde.

Utvecklingsbidrag får inte fördelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel till andra organisationer.

Observera att ett projekt som beviljas bidrag måste inledas under samma kalenderår som bidraget har beviljats..

Vilka bedömer din ansökan?

Kulturrådets handläggare bereder ansökningar om utvecklingsbidrag. Vid behov för bedömning så bereds ansökningar även med sakkunniga från Samverkansrådets parter. Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är: Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådet prioriterar strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse som bedöms uppfylla ändamålet med bidragsgivningen.

Projekt som har regional förankring prioriteras, detta bedöms bland annat utifrån om det finns en koppling till de regionala kulturplanerna. Kulturrådet beaktar regionernas ställningstagande för de enskilda projekten.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv.
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Kulturrådets styrelse har beslutat om följande prioriteringar för bidragsgivningen inom ramen för kultursamverkansmodellen för år 2019. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten till och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regional kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka (till exempel plattformar, residensverksamhet och interregional samverkan)
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur (till exempel dans, design och samtida cirkus).

Styrelsen har också betonat att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för utveckling för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Så ansöker du

Ansökningar lämnas mellan den 19 februari och 19 mars 2019 via Kulturrådets onlinetjänst.

Just nu finns endast denna utlysning för utvecklingsbidrag som påbörjas 2019. Håll utkik på vår hemsida, sociala nyheter och Kulturrådets nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om det kommer en till utlysning hösten 2019.

Har du bilagor?

Eventuella bilagor kan bifogas ansökan via onlinetjänsten eller e-postas till kulturradet@kulturradet.se. Ange då det aktuella ärendenumret.

Fleråriga projekt

Utvecklingsbidrag är ett tidsbegränsat bidrag och lämnas under högst tre år. Kulturrådet beviljar stöd för ett år i taget. Det innebär att stöd för fleråriga projekt söks årligen. Vid ansökan för år 2 och år 3 är det viktigt att ange samma projektnamn som tidigare år.

För samtliga fleråriga projekt ska en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 och år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca 8 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 8 veckor efter sista ansökningsdatum. Kulturrådets generaldirektör beslutar om fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Beslutet kan inte överklagas.

När beslutet är fattat skickas det via e-post till samtliga sökande. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt ska meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Hela bidraget betalas ut till det bankgiro eller postgironummer som den sökande har angivit i sin ansökan. Utbetalningen sker i samband med beslutet.

Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

Redovisning

Redovisning av projektbidrag sker projektårsvis online i Kulturrådets onlinetjänst. Verksamhet som beviljats bidrag ska genomföras i enlighet med ansökan och gällande villkor för bidrag. Om innehållet förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

För samtliga fleråriga projekt ska även en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

KONTAKT

Margareta Brilioth (koordinator)
Telefon:  08-519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

Andreas Åberg
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se

Ove Bengtsson
Telefon: 08 519 264 32
ove.bengtsson@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Luciana Marques (musik)
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt (scenkonst; teater)
Telefon: 08 519 264 06
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

Monica Christensen Luotsinen (scenkonst; dans, cirkus)
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

Henriette Zorn (regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande)
Telefon: 08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

19 februari 2019 - 19 mars 2019

Ansökningsperiod 2019 för utvecklingsbidrag är:
19 februari - 19 mars 2019.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo