Pojke på bibliotek. Foto: Susanne Kronholm

Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

BAKGRUND

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja medie- och informationskunnighet, bildning, språkutveckling och läsning och möjliggöra deltagande i kulturaktiviteter och samtal.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Kommunerna måste enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan. Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan avslås ansökan.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för att stärka en kommuns folkbiblioteksverksamhet vad gäller verksamhetsområden och grupper som beskrivs i bibliotekslagen. Önskvärt är att satsningen har effekt på lång sikt.

Satsningen kan gälla utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet. Insatserna ska utgå från bibliotekslagen och kommunens biblioteksplan. Bidrag kan exempelvis sökas för uppsökande eller utvidgad verksamhet, ändrat öppethållande och ökat medieutbud i syfte att göra biblioteket relevant för fler. Insatserna kan gälla språkutveckling, kan ha fokus på mångfald och mångspråkighet. Bidrag kan till exempel sökas för insatser som riktas till prioriterade grupper och ger fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation. Det kan handla om att stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte och fri åsiktsbildning.

Vi ser gärna ansökningar som gäller kompetensutveckling. Det kan gälla exempelvis läsfrämjande eller utbildningar i samband med satsningen Digitalt först. Även satsningar för att nå ungdomar, exempelvis i socioekonomiskt svaga områden, prioriteras.

GRUND FÖR BEDÖMNING

I Kulturrådets bidragsgivning eftersträvas generellt bred geografisk spridning och innehållslig bredd.

Bidragsmedlen ska användas i enlighet med regleringsbrevets instruktion utifrån förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek kommer att finnas kvar som en egen stödform, och bedöms enligt samma förordning.

Särskild hänsyn tas till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång till biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade grupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen.

ANSÖKAN

Ansökan görs online, blankett finns till höger. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent. Handläggningstiden beräknas till ungefär två månader.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter beredning. När beslutet har fattats skickas det till samtliga sökanden. Beslut skickas per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över beviljade bidrag kommer att publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Bidraget betalas ut till det plus- eller bankgiro som angetts i ansökan.

REDOVISNING

  • Insatsen ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
  • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
  • om insatsens innehåll ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
  • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas

KONTROLLUPPGIFTER

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

KONTAKT

Nina Ström
Handläggare
Telefon: 08 519 264 02
nina.strom@kulturradet.se

Peter Björkman
Handläggare
Telefon: 08 519 264 59
peter.bjorkman@kulturradet.se 

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

ANSÖKAN

7 mars 2019 - 4 april 2019

Ansökningsperioden 2019 för Stärkta bibliotek var:
7 mars - 4 april 2019

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningen görs online. För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Exempel på redovisningsblanketten kan du ladda ner nedan. Ändringar kan komma att göras. Blankettkopian ska inte skickas in.

Header logo