KKV Monumental, verk av Berit Lindfeldt.

Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Kulturrådet fördelar årligen utrustningsbidrag till kollektivverkstäder. Bidraget ska främja konstnärlig utveckling och förnyelse samt minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.

VEM KAN SÖKA?

Utrustningsbidrag kan sökas av kollektivverkstäder som drivs av professionella grupper eller sammanslutningar av yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formkonst som i huvudsak ställer verkstads- och produktionsresurser för konstnärlig produktion till sina medlemmars förfogande. Bidrag lämnas främst till aktör vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för utrustning som avser att främja konstnärligt utvecklingsarbete och att förbättra arbetsmiljön för konstnärerna.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Kulturrådets bidrag utgår från de yrkesverksamma konstnärernas behov av utrustning för att kunna utföra nya typer av uppdrag, arbeta mot nya målgrupper och med nya tekniker. Förutom en förteckning över utrustningsbehovet per verksamhetsområde/verkstad, ska ansökan innefatta en sammanfattande behovsbeskrivning samt motivering. Verkstaden ska också göra en bedömning av hur många av kollektivets konstnärer som beräknas använda den nya utrustningen och i vilken mån den nya utrustningen kan skapa möjligheter för nya uppdrag i arbete med nya tekniker.

Vid bedömningen av bidrag ingår att också värdera verksamheternas inriktning och regionala betydelse.

Den totala bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • mångfald i utbudet (avser både målgrupp och konstnärliga uttryck)
 • ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta bild- och formkonst beaktas
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • lokal och/eller regional förankring och samverkan

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

Kulturrådet fastställer ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas. Uppgifter om förändringar eller nya uppgifter kan därefter tillföras ärendet.

Kulturrådet ska också ha möjlighet att följa verksamheten inom det fria kulturlivet. Därför ska handläggarna på Kulturrådet ha tillgång till information om aktuell verksamhet och övrig relevant information.

Till ansökan ska följande bifogas:

Kompletta offerter för prioriterad utrustning.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag och beredning av handläggare samt Kulturrådets kansli. Beslutet kan inte överklagas.

Kulturrådets kansli lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje ansökan för sig
 • en prövning av varje ansökan i relation till alla ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som skrivit sin e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som vill få beslutet skickat på annat sätt kan meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

REDOVISNING

Beviljat utrustningsbidrag ska redovisas på särskild blankett senast det datum som Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor som finns i beslutet om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet snarast meddelas ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

Som villkor för utrustningsbidraget gäller att beviljade medel ska användas för inköp av den utrustning som Kulturrådet beviljat bidrag för. Eventuella ändringar av inköp kräver Kulturrådets medgivande. Ej utnyttjat utrustningsbidrag ska återbetalas till Kulturrådet. Till redovisningen ska bilagor bifogas med fakturor för godkänd och inköpt utrustning.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då stödet ses som näringsbidrag. Om bidragsmottagaren är en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter gäller bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Livén West
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

20 augusti 2019 - 17 september 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för utrustningsbidrag är:
20 augusti - 17 september 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Exempel på ansökningsblanketten. Ändringar kan komma att göras. Blanketten ska inte skickas in.

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 08 oktober - 05 november 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo