Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén.

Avtal för konstnärers ersättningar (MU-avtal)

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare samt godkändes och trädde i kraft 2009 och reviderades 2014.

Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet gäller för statliga institutioner men principerna är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar offentligt stöd.

MU-avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till konstnärer, (som t ex bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare) för att ställa ut verk som konstnären äger. Det bestämmer också att ett enskilt avtal ska tecknas mellan arrangör och konstnär för konstnärens insatser och kostnader i anslutning till en utställning.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING INKLUDERAS I ORDINARIE STÖD

Utställningsarrangörer, museer och främjandeorganisationer ska inkludera sina utgifter för ersättning till utställda konstnärer i ordinarie budget när de ansöker om stöd från Kulturrådet.

Kulturrådet följer, genom redovisningar och statistikinsamling, upp hur organisationer som mottar verksamhetsbidrag från Kulturrådet ersätter de konstnärer de ställer ut.

HÖJD KVALITET OCH STÖRRE BREDD

Det grundläggande syftet med utställningsersättning är att:

  • bidra till att bild- och formkonstnärer får rimlig ersättning vid utställningar
  • höja kvaliteten på utställningsverksamheten
  • ge utställningsarrangörerna ekonomisk möjlighet att bredda utbudet genom att ställa ut sådant som inte nödvändigtvis har kommersiell potential.

MEDVERKANSERSÄTTNING

I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang.

I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

  • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
  • inför, under och efter utställning. Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete
  • upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats

AVTALSMALL

MU-normalavtal är en avtalsmall som bygger på det statliga ramavtalet. Det har tagits fram av konstnärsorganisationerna och kan användas som grund för det enskilda avtal som ska träffas mellan en arrangör och en utställande konstnär inför en utställning. MU-normalavtal bygger på MU-ramavtalet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Eineborg
Telefon: 08 519 265 05
anna.eineborg@kulturradet.se

Header logo