Fristadsförfattaren Orlando Luis Pardo Lazo i Reykjavik. Foto: Finn Våga, Stavanger Aftenblad

Projektbidrag till fristadsprogrammet

Det här bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer får möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

1. Kan du ansöka?

Kommuner, regioner, förlag och/eller annan aktör som främjar fristadskonstnärerna inom det svenska fristadssystemet kan söka det här bidraget. Om du är enskild fristadskonstnär kan du inte söka.

Med fristad menar vi här ett temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, konstnärer, skådespelare, regissörer och andra konstnärliga utövare. Med begreppet konstnär menar vi här utövare inom alla konstformer.

2. För vad kan du få bidrag?

Du kan söka bidrag för projekt som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten. Det kan till exempel handla om debatter, seminarier, uppläsningar, möten och andra publika evenemang.

Du kan också söka bidrag för översättning av konstnärers verk inför evenemang eller publicering i bok-, tidnings- eller tidskriftsform, verksamheter som stödjer den inbjudne konstnärens eget skapande, eller insatser som på andra sätt bidrar till att fristadskonstnären deltar i konstnärliga sammanhang.

3. När kan du ansöka?

Projektbidrag till fristadskonstnärer går att söka två gånger om året, vår och höst, via vår onlinetjänst.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi vanligtvis inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka åtta veckor efter sista ansökningsdatum.

4. Hur ansöker du?

I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången och beskriva projektets budget, egeninsats och eventuella andra finansiärer. Du kan också skicka med en kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan.

Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

5. Vad händer efter att du skickat in ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat, går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden och har god kännedom om det svenska fristadssystemet. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör beslutar om bidrag. Beslutet kan inte överklagas.

Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte har deltagit i kanslibedömningen på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

I bedömningen tittar vi på: 

  • hur projektet är förankrat hos professionella samarbetsparter som ansvarar för produktion och arrangemang
  • att de fristadskonstnärer som medverkar får ekonomisk ersättning.

Vi prioriterar ansökningar som involverar flera aktörer och breda samarbeten i syfte att uppmärksamma fristadsfrågorna samt utveckla fristadssystemet och fristadskonstnärernas arbete.

Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i den villkorsbilaga som vi skickar med beslutet. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

6. Hur redovisar du?

Du som får bidrag ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de eventuella villkor som gäller för redovisningen.

Kulturrådet förmedlar kunskap och kontakt och kan ge bidrag för kostnader i anslutning till inbjuden författares, bild- eller scenkonstnärs vistelse i Sverige. Nedan används begreppet konstnär genomgående för fristadsstipendiater inom alla konstformer.

Läs och ladda ner

Senaste riktlinjer för projektbidrag till fristadsprogrammet

KONTAKT

Henriette Zorn 

Telefon: 08 519 264 20

henriette.zorn@kulturradet.se 

 

 

ANSÖKAN 2019

26 mars 2019 - 23 april 2019

Ansökningsperioder 2019 var:
26 mars - 23 april 2019
10 oktober - 07 november 2019

REDOVISNING, BEVILJADE EFTER OKTOBER 2018

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

REDOVISNING, BEVILJADE FÖRE OKTOBER 2018

Redovisning av stöd som beviljats före oktober 2018.

SUPPORT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo