Bidrag till internationella nätverk

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av organisationer och nätverk inom Kulturrådets verksamhetsområde.

För vad kan man söka?

Kulturrådet fördelar stöd till organisationer som är verksamma i Sverige. Stöd ges till dessa organisationers medlemsavgifter till internationella organisationer och till viss internationell mötesverksamhet eller motsvarande. Stödet ska inte täcka organisationernas verksamhet i Sverige, inte heller genomförande av större arrangemang, publikationer eller liknande.

Grund för bidragsfördelning

Kulturrådet tar särskild hänsyn till organisationens möjlighet att sprida internationell information och erfarenheter så att den kan komma så stor del av det svenska kulturlivet till del som möjligt. Kulturrådet tar också hänsyn till den sökande organisationens roll i det internationella nätverket.

Ansökan

Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas. När beslut är fattat skickas det till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Redovisning:

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas
 • för årligt produktionsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas redovisningen
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Av redovisningen ska framgå:

 • hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionshinder.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Maria Åhgren
Telefon: 08 519 264 09
maria.ahgren@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

ANSÖKAN

22 augusti 2019 - 19 september 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för internationella nätverk är:
22 augusti - 19 september 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Exempel på ansökningsblanketten. Ändringar kan komma att göras. Blanketten ska inte skickas in.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhet är: 
7 mars - 4 april 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo