Kulturrådets monter på Bok & Bibliotek 2012. Foto: Martin von Brömssen.

Bidrag för resor och internationella utbyten – översättare av svensk litteratur och dramatik

Kulturrådet fördelar medel till arbetsrelaterade resor och kompetenshöjande verksamhet för översättare av svensk litteratur och dramatik.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av professionella översättare av svensk litteratur och dramatik. Med svensk litteratur avses litteratur skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

VEM KAN INTE SÖKA?

Översättare av litteratur från andra språk till svenska, samt organisationer, förlag eller nätverk.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för kostnader i samband med arbetsrelaterad verksamhet, exempelvis medverkan i projekt eller evenemang såsom festivaler, kongresser, seminarier, mässor, workshops, eller enbart resor i samband med arbetet med en särskild översättning. Bidrag kan även sökas för mentorskapssamarbete mellan etablerad översättare och adept, där den etablerade översättaren söker bidraget.

Provöversättning

Det är möjligt att söka för provöversättning, maxbelopp 12 000 kronor. Sökande måste ha skriftligt tillstånd för provöversättning från rättighetsinnehavaren. Tillåtelsen behöver inte bifogas med ansökan men Kulturrådet kan komma att begära in tillståndet för påsikt. Vi tillämpar samma bedömningskriterier av valt verk som för översättningsstödet

I ansökan ska sökande ange vilka förlag provöversättningen ska presenteras för, med motivering. Redovisning av projektet skickas till Kulturrådet ett år efter ansökan.

Göteborg Book Fair fellowship program

Ansökningsperioden till Göteborgsmässan öppnar i februari. Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett.
Göteborg Book Fair fellowship program for translators and publishers

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Kulturrådet disponerar medel för internationellt utbyte på litteraturområdet.

Kulturrådet beslutar om stöd till svensk litteratur i översättning och projektstöd för internationell spridning av svensk litteratur och dramatik med stöd av förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Bidraget syftar till kompetensutveckling av de översättare som översätter från svenska, för att stärka kvaliteten på översättningar av svensk litteratur och dramatik, samt öka det internationella utbytet på litteraturområdet.

ANSÖKAN

Bidraget kan sökas fyra gånger per år. Kulturrådet fastställer sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas.

Ansökan måste göras i god tid innan avresan/evenemanget äger rum. Beslut meddelas cirka fyra veckor efter sista ansökningsdag.

Bidrag ges inte till resor, evenemang och verksamhet som redan ägt rum.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av syftet med ansökan och aktuellt CV. Om ansökan gäller en arbetsrelaterad resa ska datum för genomförandet och en detaljerad budget redovisas.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter bedömning av referensgrupp. Varje enskild ansökan bedöms för sig och prövas i relation till övriga ansökningar samt fördelningen av stödet i sin helhet. Beslutet kan inte överklagas.

Beslut meddelas per e-post.

REDOVISNING

Bidraget ska användas enligt de planer som anges i ansökan och enligt de villkor som anges i beslutet.
Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast det datum som anges i beslutet. Både ekonomisk redovisning som verifierar utgifterna och beskrivning av resan/evenemanget ska lämnas.

Om resan/evenemanget/verksamheten ändras avsevärt i förhållande till vad som beskrivs i ansökan ska Kulturrådet meddelas; ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Bidragsmottagaren ska på begäran lämna originalkvitton som visar hur bidraget förbrukats.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus-, bankgiro- eller bankkonto som angetts i ansökan. 

KONTAKT

Susanna Höijer
Telefon: 08-519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2019 för bidrag för resor och internationella utbyten – översättare av svensk litteratur och dramatik är:
14 februari 2019
25 april 2019
5 september 2019
7 november 2019

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

INFORMATION IN ENGLISH

REDOVISNING

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo