Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Vem kan söka?

 • Bidrag kan sökas av organisationer som har till huvuduppgift att främja internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte.
 • Bidraget är inte avsett för organisationer som Kulturrådet fördelar annat verksamhetsbidrag till. Se respektive konstområde för information om övriga verksamhetsbidrag.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas av organisationer med verksamhet som huvudsakligen är av nationellt intresse. Det vill säga organisationer som är av intresse för personer som arbetar inom området i Sverige och som kan stärka det internationella och/eller interkulturella utbytet. Verksamhetsbidraget ses då som ett komplement till organisationens medlemsavgifter eller andra intäkter.

Grund för bidragsfördelning

Bidraget är ett komplement till verksamhetsbidrag från kommun och/eller landsting. Ett riktmärke är att minst motsvarande bidragsbelopp ges från kommun och/eller landsting.

Kulturrådet gör en samlad bedömning av verksamhetens art och omfattning. Särskild hänsyn tas till den geografiska spridningen. Ansökan prövas utifrån organisationens förmåga att planera och genomföra sin verksamhet, dess ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

ANsökan

Ansökan görs på särskild blankett. Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad.

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas. När beslut är fattat skickas det till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Redovisning:

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet.
 • ändras verksamheten avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas
 • bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats

Av redovisningen ska framgå:

 • hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • vad bidragsmottagaren gjort för att öka ett internationellt och interkulturellt samarbete i sin verksamhet
 • vad bidragsmottagaren gjort för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionshinder.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

ANSÖKAN

22 augusti 2019 - 19 september 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019) för internationellt och interkulturellt verksamhetsbidrag är:
22 augusti - 19 september 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Exempel på ansökningsblanketten. Ändringar kan komma att göras. Blanketten ska inte skickas in.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhet är: 
7 mars - 4 april 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo