Produktionsbidrag till kulturtidskrifter

Bidraget till kulturtidskrifter ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen kulturtidskrifter. Det ska också främja spridning och läsning av kulturtidskrifter.

Vad menas med kulturtidskrift?


Kulturtidskrift betyder i det här sammanhanget en tidskrift som kommer ut regelbundet flera gånger per år och har ett innehåll som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening eller ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter. Tidskriften ska inte komma ut med fler än 50 nummer per år. Tidskriften ska ha ett ISSN-nummer och en ansvarig utgivare registrerad hos Patent- och registreringsverket eller Myndigheten för radio och TV.

Mer information om skyldigheter och rättigheter i samband med utgivning finns hos:

Vem kan söka?

Den som ger ut en kulturtidskrift i Sverige, eller är samisk utgivare i ett annat nordiskt land, kan söka bidraget.

En tidskrift som får annat statligt stöd kan få bidrag endast om det finns särskilda skäl.

Vad går det att söka bidrag för?

Det går att söka verksamhetsbidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en kulturtidskrift under ett år.
Stöd går att söka för både tryckt och digital tidskrift. Stöd till inlästa versioner av kulturtidskrifter fördelas av Myndigheten för tillgängliga medier.

Vilka bedömer din ansökan?

Det är Kulturrådets generaldirektör som fattar beslut om bidrag efter förslag från referensgruppen för kulturtidskrifter. Referensgruppen utses av Kulturrådets styrelse och består av sakkunniga; exempelvis journalister, författare, kritiker, forskare och bibliotekarier.

För tidskrifter på annat språk än svenska eller engelska används lektörer. Kulturrådet kan i bedömningen ta in utlåtanden från andra arbets- och referensgrupper eller experter.

Om en ledamot är jävig i något ärende deltar den ledamoten inte i beredningen. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som varit jäviga.

Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar också en lista över beviljade bidrag på vår webbplats.

Hur bedömer vi din ansökan?

Vi bedömer varje tidskrift i förhållande till övriga sökande. Som helhet ska bidraget stödja ett mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen och väga in ett jämställdhetsperspektiv. I bedömningen tar vi hänsyn till tidskriftens ekonomiska behov och stödets andel av beräknade intäkter.

Bedömningen av kvalitet gäller såväl innehåll som teknisk och redaktionell kvalitet. Vidare bedöms språkbehandling, kvaliteten på översättningar, formgivning och bildkvalitet. När det gäller kvaliteten på innehållet väger vi in en rad aspekter som förnyelse, angeläget och initierat innehåll, tillförlitlighet i sak, aktualitet, analys och fördjupning, tilltal, källkritik, hur tidskriften förhåller sig till övrig media och om tidskriften publicerar unikt material.

Tidskriften bör vända sig till en allmän publik vilket i det här sammanhanget betyder en öppen krets av mottagare som inte är avgränsad i förväg. Det ska vara möjligt att ta del av tidskriften via prenumeration, lösnummerförsäljning eller motsvarande. Organisationstidskrifter, medlemstidskrifter och liknande måste vända sig till en vidare krets än organisationens medlemmar.

Tidskrifter med lokal prägel ska ha nationell distribution och även vara angelägna nationellt. Tidskrifter med offentlig huvudman prioriteras inte.
Kulturtidskriften ska vara resultatet av ett redaktionellt arbete.

Den grundläggande principen är att kultur- och samhällsdebatt inte låter sig åtskiljas, utan snarare kan betraktas som varandras förutsättningar.

Vi har som mål att bidra till att skapa goda villkor för konstnärligt skapande och därför tittar vi särskilt på ersättningar och arvoden till medverkande. Vi tittar också särskilt på digitala tidskrifters tillgänglighet utifrån gällande standard för digital publicering.

För kulturtidskrifter på annat språk än svenska är språkgruppens tillgång till tidskrifter en aspekt som vi tar med i bedömningen. Vi prioriterar särskilt kulturtidskrifter som är utgivna på de nationella minoritetsspråken eller huvudsakligen vänder sig till de nationella minoriteterna.
 
Tidskrifter som handlar om, eller vänder sig till, barn och ungdomar är särskilt prioriterade. Vi prioriterar också tidskrifter med internationellt perspektiv.

Hur går ansökan till?

Du kan söka endast en gång per år. Det gör du direkt via vår onlinetjänst.

En ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag riskerar att inte bli behandlad. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom den tid vi meddelar kan vi inte behandla den.

Om ansökan gäller en tryckt tidskrift ska de fyra senaste numren skickas in till Kulturrådet som komplettering till ansökan. Om tidskriften är skriven på annat språk än svenska, engelska eller något av de nationella minoritetsspråken ska minst tre artiklar som är översatta till svenska eller engelska skickas med.

Utgivningsbevis för periodisk skrift eller registreringsbevis för anmäld databas ska också skickas in, om vi inte har fått det sedan tidigare.

Årsbokslut eller årsredovisning för föregående år ska bifogas. Om organisationen även bedriver annan verksamhet ska tidskriftens verksamhet redovisas separat.

Om ansökan gäller en tryckt tidskrift ska ett exemplar av de fyra senast utgivna numren skickas till varje ledamot i referensgruppen. När vi fått ansökan skickar vi adresser till ledamöterna i referensgruppen. För tidskrifter på annat språk än svenska eller engelska ska istället fyra exemplar av de fyra senaste utgivna numren skickas till oss.

Har du bilagor?

Du kan bifoga dina bilagor digitalt. Om du vill skicka dina bilagor per post, ska du  märka dem med det diarienummer som ges vid bekräftelsen av onlineansökan och med ”Kulturtidskriftsstöd”.
Vi återsänder inga bilagor.

Vad händer om bidrag blir beviljat?

Vi betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den juridiska person som anges i ansökan. Den som får ett bidrag på lägre än 75 procent av det sökta beloppet ska skicka in en reviderad plan som måste bli godkänd innan vi betalar ut bidraget. Tidskriften ska ges ut enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor som framgår av beslutet. I tidskriften ska det tydligt framgå att bidrag har beviljats från oss.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Hur går redovisningen till?

Bidraget ska redovisas på en särskild blankett i vårt onlinesystem. Ett exemplar av den tryckta tidskriften ska löpande skickas till Kulturrådet och Kulturdepartementet. Redovisning ska ske enligt de villkor som framgår av beslutet.

 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

ANSÖKAN

1 augusti 2019 - 29 augusti 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för produktionsstöd är:
1 augusti - 29 augusti 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REVIDERAD PLAN

Reviderad plan lämnas via onlinetjänsten. Sista dag för reviderad plan är 1 Mars 2018.

Kopia av blanketten. Blankettkopian ska inte skickas in.

REDOVISNING

Redovisning sker via onlinetjänsten.

Redovisningsblanketten ska inte skickas in som en ansökan.

Header logo