Göteborg poesifestival. Foto: Nora Bencivenni.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Det här stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet - oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande. 

Kan du ansöka?

Juridiska personer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang som riktar sig till allmänheten kan söka det här bidraget. Det kan till exempel vara kommuner, bibliotek, föreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige. 

Du kan inte söka det här bidraget som enskild person.

För vad kan du få bidrag?

Det går att få bidrag för olika kostnader i samband med att projektet genomförs, såsom: lönekostnader, arvoden och marknadsföring. Det går också att söka bidrag för att sprida metoder och erfarenheter. 

Vi prioriterar inte interna personalarrangemang eller fortbildningsinsatser, läsfrämjande insatser i skolan, medieinköp, förstudier eller ordinarie verksamhet inom exempelvis biblioteksområdet. 

När kan du ansöka?

Du kan söka stöd två gånger per år via vår onlinetjänst. 

Hur ansöker du?

Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Budgeten ska beskriva hela verksamheten/projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för. Om du söker för ett flerårigt projekt ska budgeten gälla för ett år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi vanligtvis inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

Hur bedömer vi din ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. De handläggare som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom läs- och litteraturfrämjande. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.

När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt kvaliteten på de läs- eller litteraturfrämjande insatserna. Vi prioriterar projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. 

I bedömningen av läsfrämjande insatser lägger vi stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet. När vi bedömer litteraturfrämjande insatser lägger vi stor vikt på konstnärlig kvalitet och breddat deltagande. 

Med bibliotekslagen som utgångspunkt ser vi gärna insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna som är: 

  • personer med annat modersmål än svenska 
  • personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna
  • personer med funktionsnedsättning
  • barn och unga

Den totala bidragsgivningen ska kännetecknas av: 

  • förnyelse och utveckling
  • tillgänglighet och geografisk spridning 
  • ett rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv

Mer information: Informera om tillgänglighet

Bidraget är avsett som komplement till övrig finansiering.  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

Hur redovisar du?

Om du får stöd ska du lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen.

Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE 

Zoi Santikos
Telefon: 08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

Anna Ringberg 
Telefon: 08-51926448
anna.ringberg@kulturradet.se 

Henriette Zorn (regional biblioteksverksamhet)
Telefon: 08-51926420
henriette.zorn@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

10 september 2019 - 8 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder 2019 för projektbidrag är:
19 februari - 19 mars 2019
10 september - 8 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats från och med 2015.

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

REDOVISNING

Redovisning av stöd som beviljats till och med 2014.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo