Litteraturprojekt i utlandet

Vem kan söka?

Svenska och utländska organisationer och förlag kan ansöka om projektbidrag för litteraturevenemang och internationella utbyten som främjar internationell spridning av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet.

Enskilda författare kan inte söka bidrag hos Kulturrådet utan hänvisas till Sveriges författarfond.

För vad kan man söka?

Utländska förlag har möjlighet att söka projektmedel för att bjuda in svenska författare i samband med lanseringen av nyutgivna böcker, medverkan vid litteraturfestivaler och liknande. Organisationer kan söka medel för att genomföra projekt eller internationella utbyten. Projekt innefattar översättarseminarier, litterära samarbetsprojekt, tematiska evenemang och liknande. Stöd kan också ges till informationsinsatser och publikationer som syftar till att generellt lyfta fram svensk litteratur för en internationell publik.

Bidrag ges inte till interna evenemang eller projekt som inte har ett uttalat syfte att verka för spridningen av svensk litteratur eller svensk dramatik.

Det är möjligt att söka medel för projekt som involverar författare som inte är utgivna i det aktuella landet eller på det aktuella språket.

Bidrag ges inte i efterhand till projekt eller evenemang som redan ägt rum. Bidraget kan omfatta översättningskostnader inom ramen för projektet men för stöd till översättningar av svensk litteratur hänvisas i övrigt till översättningsstödet.

Grund för bidragsfördelning

Kulturrådet disponerar medel för internationellt utbyte på litteraturområdet under anslaget 3:1 ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande.

Kulturrådet beslutar om stöd till svensk litteratur i översättning och projektstöd för internationell spridning av svensk litteratur och dramatik med stöd av förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Bidraget syftar till att internationellt sprida svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet. Ansökningarna bedöms utifrån projektens kvalitet och möjligheten att nå en bred publik. Debutanter och introduktionen av samtida författarskap är prioriterat liksom barn- och ungdomslitteratur, lyrik och dramatik. En utgångspunkt är att evenemangen är förankrade hos en utländsk samarbetspart som ansvarar för arrangemangen lokalt samt att det finns medfinansiering från annat håll.

ANsökan

Ansökan görs online. Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar betraktas som om den kommit in för sent. Ansökan skall innehålla projektbeskrivning, budget, syfte och mål. I budgeten ska tydligt anges vilka kostnader som det sökta bidraget avser att täcka.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör. Varje enskild ansökan bedöms för sig och prövas i relation till övriga ansökningar samt fördelningen av stödet i sin helhet. Beslutet kan inte överklagas. När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats swedishliterature.se.

Redovisning

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet senast två månader efter projektets genomförande. Redovisningen ska innehålla såväl ekonomisk redovisning som en sammanfattande rapport om projektets genomslag. Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

Bidragsmottagaren ska i marknadsföring och information om projektet ange att projektet genomförts med bidrag från Kulturrådet och där använda Kulturrådets logotyp.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2019 för litterära evenemang i utlandet är:
14 februari 2019
9 maj 2019
5 september 2019
29 oktober 2019

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Header logo