New Tide Orquesta. Foto: Miki Anagrius

Bidrag på musikområdet

Inom musikområdet fördelar Kulturrådet bidrag till landsting och regioner, regionala och lokala institutioner (orkestrar), ensembler, fria aktörer samt föreningar som arrangerar konserter. Kulturrådet fördelar också bidrag till fonogramproducenter för utgivning av musik samt till internationellt kulturutbyte.

Verksamhetsbidrag till institutioner/regioner

Bidraget kan sökas av de regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, samt landsting och regionförbund för regional musikverksamhet i Stockholms län som ännu inte omfattas av kultursamverkansmodellen.

Utvecklingsbidrag till institutioner/regioner

Institutionerna/landstingen/regionerna har också möjlighet att söka utvecklingsbidrag för särskilda projekt utanför den ordinarie verksamheten. Vilka som får söka detta bidrag anges i regleringsbrevet.

Samverkan med komponister

Bidraget kan bland annat sökas av scenkonstinstitutioner, länsmusikorganisationer, fria aktörer och arrangörer. Bidraget har som mål att stimulera beställningar av nya verk samt anställningar av komponister.

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Bidraget kan sökas av fria musikgrupper som bedriver en omfattande verksamhet av professionell art och är i första hand tänkt för gruppernas publika verksamhet.

Turnébidrag till fria musikgrupper

Bidraget kan sökas av fria musikgrupper för omkostnader kring nationella och internationella turnéer.

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Bidraget kan sökas av arrangörer som har en omfattande, permanent och regelbunden konsertverksamhet. Stödet ska bidra till mångfald i det musikaliska utbudet i landet.

Projektbidrag till musikarrangörer

Bidraget kan sökas av arrangörer som verkar för att presentera professionell musik för allmänheten. Bidrag kan sökas av arrangörer inom musikområdet för engagemang av professionella fria musikgrupper.

Fonogramstöd

Bidraget kan sökas av professionella svenska musikutgivare för fonogramutgivning. Målet för fonogramstödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram.

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till vissa kulturpolitiskt intressanta aktörer. De utses av regeringen och anges i Kulturrådets årliga regleringsbrev. Bidraget har till mål att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo