Hand på mixerbord.

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till professionella fria musikgrupper. Utlysningen gäller för verksamhet som genomförs under 2020.

VEM KAN SÖKA?

Verksamhetsbidrag kan sökas av professionella musikgrupper eller ensembler som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt. Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Om en musikgrupp saknar egen organisation kan även andra aktörer söka bidrag för gruppens räkning, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och gruppens konsertverksamhet. Observera att vid beviljat bidrag är sökande organisation ansvarig för bidraget och dess användning, genomförande av verksamhet, redovisning och övriga bidragsvillkor.

Ansökningar som avser enskilda utövare inom musikområdet hänvisas till Konstnärsnämnden.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsbidrag kan sökas av en professionell musikgrupp eller ensemble med omfattande och kontinuerlig verksamhet för produktionskostnader som resulterar i konserter och andra publika framträdanden. Med kontinuerlig verksamhet menas att den är årligt återkommande. Omfattningen av verksamheten bedöms i förhållande till gruppens storlek/besättning, men ett riktmärke är att gruppen genomför minst åtta bekräftade konserter per år för att komma i fråga för verksamhetsbidraget.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper. Bidraget avser inte i första hand musikutgivning. För detta ändamål, se bidrag till fonogram.

Nystartade grupper, tillfälliga konstellationer och grupper med mindre omfattande verksamhet hänvisas till turnébidrag till fria musikgrupper. Detta bidrag utlyses tre gånger per år för nationella och internationella turnéer.

Se även Statens musikverks bidrag till nationella och internationella samarbetsprojekt.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till fria musikgrupper bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och omfattning på verksamheten. Omfattning av verksamhet bedöms i förhållande till gruppens konsertverksamhet tidigare och innevarande år, planerad verksamhet kommande år, samt till gruppens storlek/besättning. Det krävs en medfinansiering för verksamheterna som söker bidrag, främst i form av spelintäkter. Bidrag till fria musikgrupper avser inte gager till musikerna.

Bidragsansökningarna prövas med utgångspunkt:

 • i respektive organisations verksamhet såsom beskrivet i ansökan
 • i respektive organisations ekonomiska förutsättningar för verksamheten, samt
 • utifrån nedan angivna kriterier och kulturpolitiska prioriteringar.

Den samlade bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • mångfald i utbudet (avser medverkande, målgrupper och konstnärliga uttryck)
 • ett barn- och ungdomsperspektiv
 • ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • ett tillgänglighetsperspektiv, vilket innebär att människors olika förutsättningar att vara delaktig i musiklivet beaktas.

ANSÖKAN

Ansökan om verksamhetsbidrag görs online.
Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.
De handlingar som inte skickas elektroniskt ska skickas med post till: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm. Ansökan och bilagor skickas inte tillbaka.

Utöver ansökningsblanketten som ska inkomma senast sista ansökningsdag (den 21 maj 2019) är ljudprovet en obligatorisk bilaga i ansökan. Rörligt material (videoinspelning) är obligatoriskt för musikgrupper som riktar sin verksamhet till barn och unga (0-18 år). Sista dag för att komplettera ansökan med obligatoriska bilagor genom att ladda upp ljudprov, eller att inkomma med rörligt material eller annan dokumentation per post är den 24 maj 2019. För mer information om hur du ska skicka in obligatoriska bilagor se nedan.

INFORMATION OM LJUDPROV

Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för gruppen både vad gäller kvalitet och repertoar, ska bifogas ansökan om verksamhetsbidrag. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet från referensgruppens sida.

Ljudprovet ska innehålla minst tre verk/låtar/stycken på sammanlagt mellan 20–30 minuter och vara av god teknisk kvalitet. Ljudprovet ska vara inspelat tidigast 1 januari året innan ansökan skickas in (för ansökan våren 2019 som avser 2020 ska ljudprovet alltså vara inspelat tidigast 1 januari 2018). Detta gäller oavsett om det gäller en liveinspelning, en studioinspelning eller ett fonogram. Det ska framgå av ansökan var och när inspelningen är gjord.

Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata:

 • artist (gruppens namn)
 • album (titel på ljudprov)
 • låttitel
 • låtnummer
 • genre
 • årtal

Ljudprovet ska skickas in till Kulturrådet via ärendet i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in. Se instruktion i högerspalten.

Vid problem med uppladdning av ljudprov, kontakta Kulturrådets support (se högerspalten).

Kulturrådet bör ha möjlighet att följa de fria musikgruppernas konsertplaner för innevarande år även efter ansökningsperioden, för en aktuell bild av verksamheternas omfattning och tillgänglighet för en publik. Därför är det önskvärt att grupperna uppdaterar webbsidorna som anges i ansökan gällande genomförda och planerade konserter under innevarande år.

INFORMATION OM RÖRLIGT MATERIAL OCH ANNAN DOKUMENTATION

Grupper med verksamhet som huvudsakligen riktar sig till barn och unga (0-18 år), ska utöver ljudprov bifoga rörligt material (videoinspelning) eller annan dokumentation, till exempel en DVD i fem (5) exemplar. Det rörliga materialet (videoinspelningen) ska vara längst 30 minuter. Filer som inte överstiger 2 GB kan även skickas via filöverföringstjänsterna Sprend eller Wetransfer till ljudprov@kulturradet.se.

Minimikrav avseende format för videoinspelning som skickas via filöverföringstjänsterna är: MPEG-2 med minst samplingsfrekvensen 6 Mb/s för video och samplingsfrekvensen 48 kHz för ljud. Övriga grupper kan också bifoga sådant material. Om det är möjligt bör både det musikaliska framträdandet och samspelet mellan musikgruppen och publiken framgå av det rörliga materialet för musikgrupper som huvudsakligen riktar sig till barn och unga.

Skickas det rörliga materialet via Sprend eller Wetransfer ska mappen som filerna ligger i namnges med ansökans diarienummer. Sökande organisation, gruppens namn och ansökans diarienummer ska också anges i filöverföringstjänsternas fält för meddelande.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som musikgrupper verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande
Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida.
Förhandsbesked om beslut kan ej lämnas.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till sökande organisations plus- eller bankgiro den första månaden av det verksamhetsår ansökan avser.

REDOVISNING OCH BIDRAGSVILLKOR

Verksamheten ska genomföras så som beskrivits i ansökan och bidraget användas enligt villkoren. Skulle något inträffa som gör att verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet informeras snarast. Om verksamheten inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet kan Kulturrådet kräva att bidraget eller delar av bidraget återbetalas. Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

Beviljat verksamhetsstöd ska redovisas på särskild blankett den tidpunkt Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

Av redovisningen ska framgå:

 • genomförda konserter under verksamhetsåret
 • det ekonomiska utfallet för verksamheten
 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i verksamheten
 • om och hur bidragsmottagaren verkat för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning.

Redovisningarna granskas utifrån planerad verksamhet som beskrivits i ansökan, samt i förhållande till det beviljade beloppet. Redovisningarna ligger även till grund för analys, kunskapsuppbyggnad och utveckling av Kulturrådets bidragsgivning.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalats ut till enskilda näringsidkare.
I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Handläggare

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 85
jerk.sorenson@kulturradet.se

ANSÖKAN

23 april 2019 - 21 maj 2019

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag var:
23 april - 21 maj 2019

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

• blanketten kan komma att ändras.
• kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 28 mars 2019.

Header logo