Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

En gång om året fördelar vi verksamhetsbidrag till musikarrangörer. Verksamhetsbidraget kan sökas för konsertverksamhet med professionella artister, musikgrupper samt för stödjande insatser för musikarrangörer.

Bidraget till musikarrangörer ska främja en mångfald av musik av hög kvalitet i hela landet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidraget ska också främja förnyelse samt annan värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Musikarrangör betyder i det här sammanhanget en aktör som arrangerar konserter med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper inom den fria sektorn eller bedriver samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Kulturrådet fördelar även projektbidrag till arrangörer inom musikområdet. Läs mer om projektbidragen
 

VEM KAN SÖKA VERKSAMHETSBIDRAG?

Bidrag kan sökas av fria aktörer verksamma i Sverige inom musikområdet. Med fri aktör avses organisationer som saknar offentlig huvudman.

Bidrag kan sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare med F-skattsedel.

Bidragen kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom Kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt.


FÖR VAD KAN VERKSAMHETSBIDRAG SÖKAS?

Verksamhetsbidrag kan sökas för arrangerande av varierad, omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Musikgrupper beviljas inte bidrag för egna arrangemang.

Kulturrådets bidrag riktar sig inte till medlemsvärvning eller bildande av nya arrangörsorganisationer.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som arrangörer inom musikområdet verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

  • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
  • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
  • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

 Bidrag beviljas för verksamhet som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

För att beviljas verksamhetsbidrag krävs:
‒att aktören, som ett riktmärke, har arrangerat minst 6 konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period som ansökan avser,

och/eller

‒att aktören bedriver en återkommande festivalverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse. Med detta menas att festivalen utifrån ett nationellt perspektiv särskilt bedöms bidra till att främja mångfald, kvalitet och/eller förnyelse eller att festivalen särskilt bidrar till annan utveckling,

och/eller

‒att aktören bedriver främjande arbete för professionaliseringen av arrangörsledet genom informations-, utbildnings- och samordningsinsatser i samband med turnésamarbeten, samt stödjande verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse inom arrangörsledet.

För verksamhetsbidrag prioriteras ansökningar med kommunal, regional och/eller annan finansiering.

Biljettintäkter bör ingå i budgeten för aktörer som söker verksamhetsbidrag för konsertverksamhet. Gager till musiker ska för kommande år budgeteras så att de som lägst motsvarar Musikerförbundets riksminimitariff .
Kulturrådet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande och publikarbete för att nå sin målgrupp. 

Arrangörer av återkommande festivaler prioriteras endast för verksamhetsbidrag om festivalen bedöms främja en nationell kulturpolitisk utveckling.

Aktörer som främjar arrangörsledet bedöms utifrån deras arbete med att främja utvecklingen av konsertverksamhet. Särskild bedöms centrala insatser för att utveckla det professionella arrangörskapet, bidra med kunskap som stärker mångfald och kvalitet samt samordnande och stödjande insatser som stärker konsertverksamhet.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

  • konstnärlig kvalitet
  • förnyelse och utveckling
  • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • barn- och ungdomsperspektiv
  • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Ansökningar för verksamhetsbidrag kan komma att bedömas och beviljas bidrag för projektbidrag.


SÅ ANSÖKER DU

Du kan söka stödet en gång per år via vårt onlinesystem.

Din ansökan ska innefatta de obligatoriska uppgifter som vi efterfrågar vid ansökningstillfället där du ska beskriva hela verksamhetens budget, inte enbart de delar som rör kostnader som bidrag kan sökas för.

Vi kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med din ansökan även begära in ytterligare uppgifter för att pröva ansökan.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att vi fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

Vi avvisar ansökningar som inkommer efter 24.00 på sista ansökningsdag. Därför rekommenderar vi att du skickar in din ansökan innan sista ansökningsdag. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom den tid vi meddelar kan vi inte behandla den.

OBLIGATORISKA BILAGOR

Ni som söker verksamhetsbidrag ska beskriva verksamhetsplan på sida 14 av ansökan, alternativt bifoga verksamhetsplanen som dokument på sida 15.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år


REDOVISNING OCH VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten/projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

De särskilda villkoren för tillgänglighet kommer att följas upp under året som verksamhetsbidraget avser och i redovisning av bidraget.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jakob Eknor
Tel: 08-519 26 460
jakob.eknor@kulturradet.se

ANSÖKAN

17 september 2019 - 15 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag är:
17 september - 15 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för arrangörer inom musikområdet är 27 mars - 23 april 2019.

Redovisning görs online

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

Header logo