Mariam Wallentin.

Musikutgivning (fonogramstöd)

Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av musikutgivning (fonogram). Med musikutgivning (fonogram) avses professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst på olika fysiska och/eller digitala media. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Bidraget kan sökas två gånger per år, se ansökningsperioder till höger.

VEM KAN SÖKA?

Organisationer verksamma i Sverige som är juridiska eller fysiska personer med F-skattsedel kan söka detta bidrag. Den sökande organisationen ska ha ett samlat ansvar för utgivningen som ansökan gäller. Bidraget kan även beviljas organisation verksam i annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidraget kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning.

Bidraget kan sökas för musik som planeras ges ut senast nio månader efter sista ansökningsdag. Om särskilda skäl föreligger kan tiden förlängas.

Bidraget kan också sökas för musik som givits ut som längst sex månader innan sista ansökningsdag.

Bidrag lämnas som regel för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Ansökningarna bedöms av en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Referensgruppen består av en ordförande och nio ledamöter. Ledamöterna är på olika sätt verksamma i svenskt musikliv. De är alla kvalificerade ämnesexperter och har god branschkännedom.

Varje ljudprov lyssnas på av minst tre av referensgruppens ledamöter inför möte. Vid behov kan Kulturrådet komma att använda sig av utlåtande från externa sakkunniga. Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

• en genomgång av varje enskild ansökan för sig
• en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
• diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

Om en ledamot i arbetsgruppen är jävig för en ansökan deltar inte den personen i bedömningen av just detta ärende. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte har deltagit på grund av jäv.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

  • konstnärlig kvalitet
  • förnyelse och utveckling
  • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • barn- och ungdomsperspektiv
  • Mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar måste uppfylla alla kriterier.

Vid fördelning av bidrag prövar Kulturrådet ansökningarna utifrån de ekonomiska förutsättningarna för produktionen.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

Ansökan ska inkludera en detaljerad budget samt marknadsföringsplan. Av ansökan ska också framgå hur musiken ska distribueras och tillgängliggöras för allmänheten.

I ansökan ska intygas att sökande organisation och artist avser att producera och ge ut musiken i samarbete, och att artisten är införstådd med att stöd söks för produktionen.

Ansökan, bilagor och ljudprov som inkommer till Kulturrådet skickas inte tillbaka.

För sent inkommen ansökan avvisas.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

LJUDPROV

Till ansökan ska sökande skicka in ett ljudprov som består av inspelningar av låtar som ingår i produktionen som ansökan avser. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

Ljudprovet ska vara av god teknisk kvalitet och minst 15 minuter långt. Ansökan som avser produktioner som tidigare har prövats tas endast upp till ny prövning om särskilda skäl föreligger. En sådan omprövning är endast möjlig vid ett tillfälle.

Om ansökan avser större orkestrala verk eller annan konstmusik där det inte går att framställa något ljudprov i förväg, ska istället partitur skickas in.

Ljudprovet ska skickas in till Kulturrådet via ärendet i onlinetjänsten, efter att själva ansökningsblanketten skickats in. Se instruktion i högerspalten.

Vid problem med uppladdning av ljudprov, kontakta Kulturrådets support (se högerspalten).

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från referensgruppen för musikutgivning (fonogram). Beslutet kan inte överklagas.

Beslut fattas cirka tolv veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet skickas till samtliga sökande till den e-postadress som angetts i respektive organisations användarkonto. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets webbplats (här).

Förhandsbesked om beslut lämnas ej.

UTBETALNING

Bidraget utbetalas i sin helhet till sökande organisations angivna bank- eller plusgiro efter att beslutet har offentliggjorts.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalats ut till enskilda näringsidkare.

REDOVISNING

Redovisning görs på särskild blankett i Kulturrådets onlinetjänst. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten. Redovisning kan göras när produktionen är utgiven och det man det man beskrivit i ansökan har genomförts, dock senast sista redovisningsdatum som framgår av villkorsbilagan i beslutet.

Skulle något inträffa som gör att utgivningen riskerar att försenas ska Kulturrådet snarast informeras om detta. Om utgivningen inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet kan Kulturrådet kräva att bidraget eller delar av bidraget återbetalas.

BIDRAGSVILLKOR

För de ärenden som beviljats ett bidrag som är lägre än 75 procent av det ansökta beloppet ska en reviderad budget för hela produktionen skickas in till Kulturrådet senast angivet datum.

Bidragsmottagaren ska även förse Kungliga biblioteket med ett (1) exemplar av den fysiska utgåvan för att bevaras för eftervärlden. Läs om hur man levererar materialet på Kungliga bibliotekets webbplats.

Bidragsmottagaren ska på egen bekostnad förse Kulturrådet med två friexemplar av den fysiska utgåvan. Enbart digitalt utgiven musik ska Kulturrådet förses med enligt myndighetens anvisning. Kontakta ansvarig handläggare om detta är aktuellt.

Musikutgivningen (fonogrammet) ska vara försett med ISRC-koder och finnas tillgänglig i distribution för allmänheten i minst fem år. Om utgivningen inte redan är framställd vid tidpunkten för beslut ska det på konvolut eller medföljande häfte framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag till produktionen.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Isabel Thomson
Telefon: 08 519 264 39
isabel.thomson@kulturradet.se

ANSÖKAN

15 augusti 2019 - 12 september 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder 2019:
05 februari - 05 mars 2019
15 augusti - 12 september 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo