blasarsymfonikerna_foto_petter_magnusson

Regionala och lokala institutioner

Bidrag till regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, samt landsting och regionförbund för regional musikverksamhet.

Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidraget kan sökas av de institutioner som anges i Kulturrådets regleringsbrev och av landsting/regionförbund för regional musikverksamhet.
 
Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet för de landsting/regioner som omfattas av Kultursamverkansmodellen återfinns i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

I förordningen (2012:515) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Vidare ska myndigheten särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör bland annat teater, dans, musik och annan scenkonst. Kulturrådet ska även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn och ungdomsperspektiv samt främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.

Ansökan görs online.

För mer information se respektive bidrag under Sök bidrag i högerspalten.

Verksamhetsbidrag

Bidraget kan sökas av de regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, samt landsting och regionförbund för regional musikverksamhet i Stockholms län som ännu inte omfattas av kultursamverkansmodellen.

Utvecklingsbidrag

Institutionerna/landstingen/regionerna har också möjlighet att söka utvecklingsbidrag för särskilda projekt utanför den ordinarie verksamheten. Vilka som får söka detta bidrag anges i regleringsbrevet.

Samarbete med komponist

Institutioner och fria grupper har också möjlighet att söka bidrag för samverkan med komponist.

Beslut och utbetalning

Efter att beslut fattats om bidrag skickas skriftligt meddelande till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Utbetalning av beviljat bidrag sker till det plusgiro eller bankgiro som angivits i ansökan.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Luciana Marques
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNINGSBLANKETTER

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo