Tarabband

Turnébidrag till fria musikgrupper

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.

Bidraget kan sökas tre gånger per år, se ansökningsperioder till höger.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Om en musikgrupp saknar egen organisation kan även andra aktörer söka bidrag för gruppens räkning, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och gruppens konsertverksamhet. Observera att vid beviljat bidrag är sökande organisation ansvarig för bidraget och dess användning, genomförande av projekt, redovisning och övriga bidragsvillkor.

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Ansökningar som avser enskilda utövare inom musikområdet hänvisas
till Konstnärsnämnden

Se även Statens musikverks bidrag.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Nationella turnéer avser turnéer i Sverige och kan sökas för kostnader för främst resor och logi kopplade till turnén.

Internationella turnéer avser turnéer i utlandet och kan sökas för kostnader för resor, visum och frakt kopplat till turnén.

Bidrag kan ej sökas för gager och arvoden till musiker för konsertframträdanden.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Ansökningarna bereds och bedöms i samråd med en grupp sakkunniga som utses av Kulturrådets generaldirektör. Dessa sakkunniga är på olika sätt verksamma i svenskt musikliv och har god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som musikgrupper verkar inom.

Om en sakkunnig är jävig för en ansökan deltar inte den personen i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka sakkunniga som inte har deltagit på grund av jäv.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

  • konstnärlig kvalitet
  • förnyelse och utveckling
  • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • barn- och ungdomsperspektiv
  • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar måste uppfylla alla kriterier.

Nationella turnéer bör som regel omfatta minst fem bekräftade konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd. I bidragsgivningen för nationella turnéer prioriteras musikgrupper som inte uppbär verksamhetsstöd från Kulturrådet för innevarande år.

Internationella turnéer bör som regel omfatta minst tre bekräftade konserter per turné för att beviljas stöd.

I bidragsgivningen prioriteras nationella och internationella turnéer som är tillgängliga för en allmän publik och som påbörjas tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

Medfinansiering krävs och gage för konserter ska som regel betalas av arrangören. Vid bedömning av ansökan beaktas projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig offentlig finansiering.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

För internationella turnéer ska en inbjudan eller motsvarande formell bekräftelse från utländsk arrangör, bokare eller annan samordnande part bifogas till ansökan. I denna ska minst följande framgå: vem/vilka som är arrangör, vilken/vilka grupper inbjudan gäller, speldatum, spellokaler, orter och land/länder. 

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör. Beslutet kan inte överklagas.

Beslut fattas som regel cirka sju veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet skickas till samtliga sökande till den e-postadress som angetts i respektive organisations användarkonto. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets webbplats.

Förhandsbesked om beslut lämnas ej.

UTBETALNING

Bidraget utbetalas till sökande organisations angivna bank- eller plusgiro efter att beslutet har offentliggjorts.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalats ut till enskilda näringsidkare.

REDOVISNING

Projekt som beviljats stöd ska redovisas på särskild blankett i Kulturrådets onlinetjänst senast 90 dagar efter angivet slutdatum för projektet.

BIDRAGSVILLKOR

Projektet ska genomföras på det sätt som beskrivits i ansökan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

Skulle något inträffa som gör att projektet ändras avsevärt ska Kulturrådet informeras snarast om detta. Om projektet inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet kan Kulturrådet kräva att bidraget eller delar av bidraget återbetalas.

På hemsidor och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för projektet. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets hemsida. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Kontakt handläggare

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 85
jerk.sorenson@kulturradet.se

ANSÖKAN

14 mars 2019 - 11 april 2019

Kommande ansökningsperioder 2019 är:
14 mars – 11 april 2019 
10 september – 08 oktober 2019 

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo