Bild på artisten Karin Park. Foto: Subkultfestivalen

Projektbidrag till musikarrangörer

Det här bidraget gör att ett stort och varierat utbud av musik av hög kvalitet når ut till människor i hela Sverige genom konserter.

Kan du ansöka?

En musikarrangör som är verksam i Sverige kan söka det här bidraget.

Den som söker ska vara antingen enskild näringsidkare med F-skattsedel, eller en organisation som är juridisk person.

Det går inte att söka det här bidraget om din organisation har offentlig huvudman, det vill säga att en statlig myndighet, kommunal eller regional förvaltning eller annan liknande organisation ansvarar för verksamheten. Det går inte heller att söka om din organisation får statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrevet. 

För vad kan du få bidrag? 

Det går att få bidrag för projekt med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper, som rör: 

 • festivaler
 • konsertserier 
 • turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige. 
 • insatser som främjar musikarrangörer och bidrar till att kompetensutveckla och stärka arrangörsledet i hela landet

Både nationella och internationella artister och musikgrupper kan ingå i de projekt eller insatser du söker bidrag för. Projekten ska äga rum i Sverige.

Vi ger inte bidrag till amatörprojekt.

När kan du ansöka?

Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vårt onlinesystem.

Hur ansöker du?

Du ansöker via vårt onlinesystem. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

Om din ansökan kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte ta med den i bidragsomgången.

För höstens ansökningsomgång fattar vi beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 15 veckor efter sista ansökningsdatum. För vårens ansökningsomgång fattar vi beslut cirka sju veckor efter sista ansökningsdag.

Hur bedömer vi din ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går referensgruppen för bidragsgivning till musikarrangörer igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om olika musikaliska uttryck och musikarrangörers villkor. 

Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

De projekt som får bidrag ska ha medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finansieringen ska vara maximalt 30 procent av projektets totala finansiering. 

Vi ger bidrag för projekt som leder till publika arrangemang av hög konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

När vi bedömer din ansökan tittar vi på projektets konstnärliga innehåll och på hur planen för att genomföra projektet ser ut. Vi tittar också på hur publikarbetet ser ut för att nå din målgrupp. Ett riktmärke är att minst fem konserter ska rikta sig till allmänheten i projekt som rör konsertserier och turnéer. Gager till musiker i budgeten ska som lägst motsvara Musikerförbundets så kallade riksminimitariff, det vill säga det som Musikerförbundet definierar som den lägsta acceptabla ersättningsnivån.

Läs mer på Musikerförbundets webbplats

Om du söker bidrag för insatser som främjar arrangörsledet bedömer vi behovet av insatsen, vilken nationell kulturpolitisk relevans den har och hur din plan för att genomföra insatsen ser ut.

Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

 • Förnyelse och utveckling
 • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • Barn- och ungdomsperspektiv
 • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som tillhör den organisation som står bakom ansökan. Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

Hur redovisar du?

Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vårt onlinesystem vid den tidpunkt och enligt de villkor som vi kommunicerar i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jakob Eknor
Tel: 08-519 26 460
jakob.eknor@kulturradet.se

ANSÖKAN

28 mars 2019 - 25 april 2019

Ansökningsperioder för projektbidrag för musikarrangörer 2019 är:

28 mars – 25 april 2019
17 september - 15 oktober 2019

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo