Centrumbildningar 2018

Här hittar du information för ansökningsomgången som var öppen 2017.

Vem kan söka?

Centrumbildningar som är intresse- och förmedlingsorganisationer för de fria professionella utövarna inom respektive konstområde. Kulturrådet fördelar medel endast till en riksorganisation på respektive konstområde.

För vad kan man söka?

Bidrag ges till arbetsförmedlande verksamhet samt till basresurser som behövs för att bedriva det arbetsförmedlande arbetet.

Med arbetsförmedlande verksamhet avses:

 • Förmedling av uppdrag
 • Synliggörande av medlemmarnas konst och kunskaper via exempelvis utställningar, presentationsdagar etcetera.
 • Åtgärder som ökar medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Exempel på sådana åtgärder kan vara kompetensutveckling, både konstnärlig eller i frågor som rör eget företagande.

Med basresurser avses:

 • Kostnader för exempelvis kanslilokaler, löner, resor och information som gör att den arbetsförmedlande verksamheten kan bedrivas.
 • Samverkan med exempelvis andra centrumbildningar, konsulentverksamheter och institutioner.

Vilka bedömer din ansökan?

Handläggare på Kulturrådet bereder och bedömer ansökan.

Utgångspunkter för bedömning

Organisationen ska bedriva professionell verksamhet av hög kvalité som kommer hela landet till del.

Organisationen ska:

 • främja konstnärernas villkor inom respektive konstområde,
 • förmedla och generera uppdrag från tredje part till medlemmarna samt
 • arbeta aktivt för att bredda medlemmarnas arbetsmarknad.

Organisationen ska:

 • ha god omvärldskunskap och
 • verksamheten ska anpassas efter rådande omständigheter på arbetsmarknaden.

Medlemmarna ska vara professionella kulturaktörer.

Det ska finnas en tydlig uppföljning av den egna verksamheten som bland annat visar resultat av det arbetsförmedlande uppdraget.

Organisationen bör:

 • samverka med övriga aktörer på kulturarbetsmarknaden, andra centrumbildningar samt
 • verka för ökat samarbete med näringslivet och övriga relevanta aktörer inom konstområdet.

Barn- och ungdomsperspektiv samt interkulturellt och internationellt-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas.

Kulturrådet kommer att göra en sammanvägd bedömning av ovanstående kriterier

Så ansöker du

Ansökan och budget fylls i utifrån den verksamhet som bidraget avser. Budgetens kostnads- och finansieringsdel ska vara lika stor. Centrumbildningar med självständiga regionala organisationer ska som bilaga ha de regionala budgetarna för det kommande verksamhetsåret. I budgeten fylls därmed endast det totala beloppet för respektive regional organisation.

Kulturrådet fördelar medel till endast en riksorganisation på respektive konstområde. Blankettexempel finns till höger här på webbsidan.

För frågor om ansökningsblankettens olika avsnitt, kontakta respektive handläggare för centrumbildningen. För tekniska frågor om inloggning med mera, kontakta supporten.

Har du bilagor?

Verksamhetsplan för kommande år är obligatorisk bilaga till ansökan.
Centrumbildningar med självständiga regionala organisationer ska som bilaga ha de regionala budgetarna för det kommande verksamhetsåret.

Beslut om din ansökan

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

Beslut fattas runt årsskiftet och skickas till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

Utbetalning

Det beviljade bidraget betalas tidigast tre veckor efter beslut på angivet plusgiro- eller bankgironummer.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning

Blankettexempel finns till höger här på webbsidan och publiceras samtidigt som beslut om bidrag har fattats. Redovisningen ska lämnas in via Kulturrådets onlinetjänst senast den 14 maj 2019.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT SAMORDNARE

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

ANSÖKAN 2018

4 oktober 2018 - 1 november 2018

Ansökningsperiod 2018 var:
04 oktober - 01 november 2018

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhet är:
9 maj - 13 juni 2019.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av blanketter för ansökan och redovisning. Observera:

 • blanketterna kan komma att ändras
 • kopiorna ska inte skickas in.
Header logo