Teatergruppen Lumor. Foto: Freja Lindberg.

Fri scenkonst – verksamhetsbidrag

En gång om året fördelar Kulturrådet verksamhetsbidrag till yrkesverksamma fria aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av organisationer eller grupper som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Du som söker ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige. Bidraget kan sökas för årlig kontinuerlig verksamhet som omfattar flera olika produktioner, presentationer och/eller samproduktioner.

Om du vill söka bidrag men inte uppfyller kraven på organisationsform kan en annan organisation söka bidrag för din räkning. Det förutsätter att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och din grupps verksamhet. Observera att det i ett sådant fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget. Det gäller bidragets användning, genomförandet av verksamheten, redovisning och övriga bidragsvillkor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsbidrag kan sökas för produktion, presentation och insatser som utvecklar konstformen nationellt. Ansökan kan även inkludera exempelvis internationellt gästspel i Sverige, turnéer utomlands och europeiskt samarbetsprojekt samt medfinansiering för den som söker eller redan fått stöd genom EU.

Kulturrådet har enligt budgetlagen inte någon möjlighet att ta beslut för mer än ett år i taget, men inom dans och cirkusområdet kan treåriga verksamhetsbidrag föreslås av referensgruppen. En ny ansökan måste lämnas in för varje år även av de verksamheter som lagts som förslag för treåriga bidrag.

Nystartade grupper, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag.

VILKA bedömer din ansökan?

En referensgrupp bedömer din ansökan. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om scenkonstområdet och utses av Kulturrådets styrelse. Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter att gruppen har:

 • bedömt varje enskild ansökan
 • jämfört varje ansökan med övriga ansökningar
 • diskuterat prioriteringar och fördelning av stödet i sin helhet

Om en ledamot i referensgruppen är jävig i ett ärende deltar hen inte diskussionen. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som anmält jäv.
När referensgruppen har lämnat sitt förslag fattar Kulturrådets generaldirektör beslut om att bevilja bidrag. Du kan inte överklaga beslutet.

vad är det som bedöms?

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier. (Läs Kulturrådets definitioner av begreppen som står i fetstil ovan här.)

För att en verksamhet ska kunna beviljas bidraget krävs det annan finansiering. Alla ansökningar bedöms också utifrån verksamhetens ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region.

Kulturrådet ska också ha möjlighet att följa verksamheten inom det fria kulturlivet. Därför ska handläggarna på Kulturrådet ha tillgång till aktuella spelplaner och övrig information om speltillfällen och verksamhet. Denna information vidarebefordras av handläggarna till referensgruppen.

SÅ ANSÖKER DU

Du gör ansökan online. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida. Utöver ansökningsblanketten bifogas obligatorisk verksamhetsplan med årsbudget. Dokument bör skickas digitalt i pdf-format och inte vara längre än 10 sidor.
Vi behandlar inte ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag.

ÖVRIGA BILAGOR

Det går bra att bifoga material som är relevant för ansökan, t. ex. länk till rörligt material i form av webblänkar. Dokument bör skickas digitalt i pdf-format och inte vara längre än 10 sidor.

Kompletteringar mejlas direkt till kulturradet@kulturradet.se  Ange ditt ärendenummer i ämnesraden och skicka din komplettering snarast möjligt så att den kan tas med i bedömningen av ansökan.

beslut om din ansökan

Kulturrådet fattar beslut senast sista juni. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts i ansökan. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Kulturrådet betalar ut beviljat bidrag till den sökande organisationens plus- eller bankgiro under januari det verksamhetsår ansökan avser. Du måste skicka in en reviderad budget och projektplan om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan, för att pengarna ska betalas ut.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Beviljas din grupp bidrag via en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

MARKNADSFÖRING

På hemsidor och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets hemsida. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör. Ladda ner Kulturrådets logotyp.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

REDOVISNING OCH VILLKOR

Den organisation som beviljas ett bidrag är ansvarig för att verksamheten genomförs så som det beskrivits i ansökan och för att bidraget används enligt villkoren. Skulle det inträffa något som gör att verksamheten ändras avsevärt ska du informera Kulturrådet så snart som möjligt. Kulturrådet kan kräva att bidraget eller delar av bidraget betalas tillbaka  om verksamheten inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet.

Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska bidraget betalas tillbaka.

Ett beviljat verksamhetsbidrag ska redovisas på särskild blankett senast det datum som finns i  villkoren i beslutet.

Av redovisningen ska följande framgå:

 • antal genomförda föreställningar och aktiviteter under verksamhetsåret
 • geografisk spridning
 • ekonomiskt utfall för projektet
 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett jämställdhets-,mångfalds-, hbtq, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i verksamheten

Kulturrådet granskar redovisningarna och jämför med hur verksamheten beskrivits i ansökan eller reviderad verksamhetsplan. Vi tittar också på verksamhetens budget i förhållande till det beviljade beloppet. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

Obligatoriska bilagor till redovisningen

Till redovisningen måste du bifoga bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen.

Kulturrådet kan begära att du lämnar revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKTA HANDLÄGGARE

Caroline von Hove
Telefon: 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Catarina Zarazua
Telefon: 08 519 264 67
catarina.zarazua@kulturradet.se

Monica Christensen Luotsinen
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

Maria Lewenhaupt
Telefon: 08 519 264 06  
maria.lewenhaupt@kulturradet.se

 

ANSÖKAN

12 februari 2019 - 12 mars 2019
Ansökningsperiod för verksamhetsbidrag (verksamhet med såväl nationell som internationell inriktning 2019) är 12 februari – 12 mars 2019.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista dag för reviderad plan är den 31 januari 2019.

Sista redovisningsdag för 2018 är 25 april 2019.

Sista redovisningsdag för 2019 är 28 april 2020.

Header logo