Sunday, Again. Norrdans. Foto: Bengt Wanselius.

Regionala och lokala institutioner

Bidrag till regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, samt landsting och regionförbund för regional musikverksamhet.

Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet finns i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidraget kan sökas av de institutioner som anges i Kulturrådets regleringsbrev och av landsting/regionförbund för regional musikverksamhet.

Bestämmelser om statsbidrag till regional kulturverksamhet för de landsting/regioner som omfattas av Kultursamverkansmodellen återfinns i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

I förordningen (2012:515) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Vidare ska myndigheten särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör bland annat teater, dans, musik och annan scenkonst. Kulturrådet ska även integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn och ungdomsperspektiv samt främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.

Ansökan görs online.

För mer information, läs vidare om respektive bidrag under Sök bidrag i högerspalten.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidragen fördelas av Kulturrådet till regionala och lokala institutioner i Stockholms län samt till Stockholms läns landsting för regional musikverksamhet.

Utvecklingsbidrag

Institutionerna/landstingen/regionerna har också möjlighet att söka utvecklingsbidrag för särskilda projekt utanför den ordinarie verksamheten.

Samarbete med komponister

Scenkonstinstitutioner fria aktörer, arrangörer med flera har också möjlighet att söka bidrag för samverkan med komponister.

BESLUT OCH UTBETALNING

Efter att beslut om bidrag fattats skickas skriftligt meddelande till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Utbetalning av beviljat bidrag sker till det plusgiro eller bankgiro som angivits i ansökan.

Header logo