Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av de regionala och lokala dans-, musik-, musikteater- och teaterinstitutioner samt landsting och regionförbund som anges i Kulturrådets regleringsbrev.

Huvudmännens finansiella åtagande

En utgångspunkt för Kulturrådet i bidragsgivningen till regionala och lokala dans-, musik-, musikteater- och teaterinstitutionerna, samt till den regionala musikverksamheten ska vara att huvudmännens motprestation ligger kvar på minst föregående års nivå. Huvudmännens preliminära finansiella åtagande för kommande år ska därför anges i ansökan.

Internationell och interkulturell verksamhet

Ett internationellt och interkulturellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning. Den internationella och interkulturella verksamheten ska därför inkluderas i ansökan om verksamhetsbidrag. Även internationella och interkulturella möten i Sverige ska prioriteras inom ramen för verksamhetsstöd. Kulturrådet kommer att i bidragsvillkoren föreskriva att institutioner, fria grupper och andra bidragsmottagare i återrapporteringen ska redovisa kulturutbyten och samarbeten över gränserna.

Regional musikverksamhet

Landsting och regionförbund kan ansöka om bidrag för regional musikverksamhet. I syfte att skapa ökad tydlighet beträffande statens insatser har Kulturrådets styrelse inför kommande år valt att prioritera de delar av den regionala musikverksamheten som tar sikte på det professionella musiklivet i regionen.

Mål för regionala musikverksamheten

Det statliga stödet för regional musikverksamhet ska ta sikte på att:

  • säkerställa ett professionellt musikliv av hög kvalitet och skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker
  • främja konstnärlig förnyelse genom ett utbud med en mångfald av uttryck för alla målgrupper
  • utveckla samverkan med arrangörer, regionala och lokala institutioner samt andra aktörer inom hela kulturområdet

En grundförutsättning är att verksamheten utformas i enlighet med de regionala förutsättningarna och omfatta hela länet/regionen. Ett aktivt arbete för att nå nya grupper bör också prägla verksamheten.

Den professionella dansen

Från och med 2005 har de regionala och lokala dans-, musik-, musikteater- och teaterinstitutionerna, samt landsting och regionförbund möjlighet att söka statligt verksamhetsbidrag för att utveckla och stärka den professionella dansen. Bidrag för detta ändamål söks inom ramen för det statliga verksamhetsbidraget. I ansökan ska tydligt beskrivas vilka ekonomiska resurser som kommer att avsättas för detta ändamål. Medfinansiering av kommun och/eller landsting ska också anges.

Bilagor

Till ansökan skall bifogas en aktuell verksamhetsplan och budget för året som ansökan gäller.

Prövning och bidragsfördelning

Vid fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala dans-, musik-, musikteater- och teaterinstitutioner, landsting och regionförbund kommer Kulturrådet att pröva bidragen utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation, ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Bidragsfördelningen publiceras på Kulturrådets webbplats efter att beslut tagits. Besluten kommer även att skickas via e-post om e-postadress angivits i ansökan.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Margareta Brilioth
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag Stockholm är:
12 september – 10 oktober.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhetsbidrag är 19 april - 17 maj 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo