Samverkan och kunskap om små barns språkutveckling

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Varje profession har sin inriktning utifrån sina särskilda kunskaper och kompetenser. Bokstart skapar förutsättningar för professionerna att mötas och samarbeta för att på olika sätt nå familjer för att tidigt stimulera språkutveckling.

Kulturrådet ska på olika sätt möjliggöra för kompetensutveckling och gemensamt lärande inom Bokstart.

  • Samordna och sprida kunskap. Kulturrådet ska utveckla en digital plattform för samordning av insatser för små barns språkutveckling, kunskap och forskning. 
  • Ta fram digitala kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotek, barnhälsovård och förskola i samråd med professionerna. 
  • Ta fram informationsmaterial och boktips för vägledning och inspiration och med syfte att ge tillgång till litteratur av hög kvalitet.
  • Erbjuda möjlighet att söka bidrag för utveckling av sektorsövergripande språknätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Tidig språk- och lässtimulans

Bokstart är ett så kallat family literacy-program, det vill säga ett läsfrämjande initiativ som vänder sig till hela familjen för att stärka och stimulera till språk- och läsutveckling. Forskning visar tydligt på föräldrars betydelse för barns tidiga språkinlärning. Faktorer som verkar ha särskilt positiv effekt på barns språk- och läsutveckling är:

  • En positiv attityd till läsning i hemmet
  • Föräldrarnas engagemang
  • Regelbunden högläsning
  • Tillgång till böcker, tidningar etc. i hemmet

Källa: Kerstin Rydsjö, Dags att höja ribban! Samverkan för små barns språkutveckling (2015)

Läs mer

Dags att höja ribban!?
En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och läsutveckling. Författare: Kerstin Rydsjö (2012)

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige
En kartläggning och beskrivning av metoder i samarbetet med små barns språkutveckling. Författare: Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik (2014)

Dags att höja ribban! Samverkan för små barns språkutveckling
En sammanfattning av kunskaper och erfarenheter om samverkan för små barns språkutveckling. Två frågor är i fokus för denna broschyr:
1. Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling?
2. Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling? Författare: Kerstin Rydsjö (2015)

Med läsning som mål
Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Innehåller en beskrivning av insatser för att främja tidig lässtimulans som exempelvis Family literacy-program och Bookstart. Författare: Jonas Andersson (2015)

Att bygga ett språk
Denna skrift ger grundläggande kunskap om små barns språkutveckling, och riktar sig till barnhälsovård och folkbibliotek och andra som vill inspirera och informera föräldrar kring språk och läsning. Författare: Astrid Frylmark, leg logoped (2017)

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Header logo