Uppdrag barn och unga

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Kulturrådet arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden. Kulturrådets uppdrag är att verka för konstnärlig och kulturpolitisk utveckling och kulturens tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.
Vid bidragsgivning tar Kulturrådet särskild hänsyn till barns och ungas rätt till kultur. Det innebär att stödja produktion av konst och kultur särskilt avsedd för barn och unga och att stödja projekt och verksamheter som gör konst och kultur tillgänglig för barn och unga. Kulturrådet ska också stödja verksamheter där barn och unga får möjlighet att utveckla sina skapande förmågor tillsammans med professionella konstnärer eller inom ramen för kulturinstitutioners och professionella kulturorganisationers verksamhet.

Kulturrådets bidragsgivning ska bidra till konstnärlig utveckling så att barn och unga får möjligheter till starka konstnärliga upplevelser och att möta en mångfald av uttryck. Kulturrådet ska också främja nationell kunskapsutveckling och samverkan kring metoder och arbetssätt som bidrar till att stärka barns och ungas rätt till kultur.
Header logo