Barn- och ungdomsstrategi 2018-2021

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Rätten till kultur stadgas i FN:s konvention om barnens rättigheter och handlar om barns rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet av eget intresse och uttrycka sig i konstnärlig form på sina egna villkor, oberoende av bostadsort, socioekonomiska sammanhang, funktionsvariationer eller etnicitet.

Grunden för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga är de nationella kulturpolitiska
målen, FN:s konvention om barnets rättigheter, diskrimineringslagen och Kulturrådets uppdrag i regleringsbrev och förordningar. Kulturrådets uppdrag är att verka för konstnärlig och kulturpolitisk utveckling i hela landet genom bidragsgivning och andra främjande åtgärder.

För att främja barns och ungas rätt till kultur har Kulturrådets styrelse antagit denna strategi. Strategin ska i första hand vara ett stöd i arbetet med det integrerade barn- och ungdomsperspektivet i Kulturrådets verksamhet. Strategin omfattar Kulturrådets bidragsgivning, kommunikation, uppföljning och andra
främjande åtgärder och ska implementeras i de olika verksamhetsdelarna. 
Barn och unga syftar i denna strategi på åldersgruppen 0–18 år

Header logo