Regeringens fokusområden och särskilda uppdrag

Regeringen har fastställt sex fokusområden i arbetet med strategin för lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. De sex fokusområdena som strategin omfattar är: 

 • Våld, diskriminering och andra kränkningar
 • Unga hbt-personer
 • Hälsa, vård och sociala tjänster
 • Privat- och familjeliv
 • Kulturområdet
 • Civila samhället

Särskilda uppdrag till regeringens myndigheter

I samband med regeringens strategi i januari 2014 fick en rad andra myndigheter särskilda uppdrag:

 • Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att följa upp polisorganisationens fortsatta förbättringsarbete gällande hatbrott.
 • Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) att i samråd med Skolverket genomföra insatser i syfte att öka hbt-kompetensen och skapa en öppen och fördomsfri miljö i skolan för unga hbt-personer.
 • Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra insatser i syfte att höja kunskapen om hbt-personers situation och bemötande inom socialtjänsten.
 • Uppdrag till Forum för levande historia att inom ramen för sitt arbete med utbildningsmaterial särskilt arbeta för att motverka homofobi och transfobi bland unga.
 • Uppdrag till Riksutställningar att verka för att tydliggöra hbt-relaterade frågor inom utställningsområdet.
Header logo