Hbtq i linje med Kulturrådets uppdrag

Kulturrådet har sedan lång tid arbetat för att öka mångfalden i kulturlivet. Ett mångfaldsperspektiv ska genomsyra allt vi gör. Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen präglas av mångfald och kvalitet.

Kulturrådets uppdrag att bevaka kulturområdet utifrån regeringens strategi lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ligger i linje med mångfaldsmålet. Det ligger också i linje med kvalitetsmålet. Ett kulturliv av hög kvalitet ska rymma många röster, åsikter och uttryck. Därför är mångfald en utgångspunkt för kvalitet.

Men uppdraget är också en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Vem blir hörd och sedd? Vem får inte höras eller synas och varför inte? Alla människor i Sverige har rätt att delta i kulturlivet, antingen man ser en föreställning, besöker ett bibliotek eller själv skapar. Alla människor ska kunna ta del av kultur på lika villkor.

Header logo