Första sidan på "En handbok i normkritik och HBTQ"

Referat - Richard Ström och projektet Hbtq och normkritisk kompetens

Richard Ström var utredare i det treåriga projektet ”Hbtq och normkritisk kompetens” som Region Västerbotten drev tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet).

Kulturrådet har finansierat projektet. Richard berättade varför regionerna initierade ett hbtq-projekt. Avslutningsvis presenterade Richard en handbok som finns att ladda ner här eller i högermenyn på denna sida.

Projektet syftade till att höja kunskapen och kompetensen om hbtq-frågor med målet att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder för att tillvarata hbtq-perspektiv inom regionernas kulturutvecklingsarbete. Det saknades ett strategiskt förhållningssätt och regionerna saknade  kunskap om hbtq-området. Ett mål var att stärka skrivningarna i de regionala kulturplanerna och det är ett område som nu stärkts hos de tre regionerna.

I Västernorrland har dialog förts med hbtq-organisationer och konkreta åtgärder har lyfts fram. I Jämtland Härjedalen lyfts den hbtq-handbok som tagits fram i projektet som ett verktyg i kommande arbete och hos Region Västerbotten som är i en genomförandefas.

Ett tydligt hbtq-perspektiv i kulturplanerna är av betydelse. Planerna är också politiskt förankrade vilket ger arbetet med frågorna en viss legitimitet.

Under projektet har intervjuer gjorts för att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser. Intervjuerna har ökat regionernas kunskap men också varit underlag för de två utbildningsinsatser som ägt rum under projektet. Målgruppen för intervjuerna har varit de regionala kulturenheterna, kulturinstitutioner/bolag, enskilda arkiv och representanter från det fria kulturlivet (teatern).

I intervjuerna framkom bland annat att:

  • det ansågs svårt att arbeta med frågorna då kunskap saknades,
  • arbetet med frågorna/perspektiven var ofta personligt förankrade och byggde i viss grad på ett eget intresse,
  • det handlade oftare om punktinsatser än strategiska arbetssätt,
  • det saknades vägar till ”hbtq-communityt”.  Risk för bristande representation och risk att göra ”om och för” istället för ”av och med”.

Viktiga erfarenheter för att lyckas med arbetet:

  • Synliggör frågorna.
  • Stärk det interna arbetet genom att arbeta strategiskt.
  • Arbeta konkret med frågorna i det dagliga arbetet.
  • Stärk direktiv och uppföljningar.

HANDBOK

En handbok i hbtq och normkritisk kompetens togs fram. Den har lämnats öppen för revideringar för att fortsätta vara levande. Klicka här för att ladda ner handboken.

STOLT SCENKONST

Vi arrangerade ett samtal mellan Ulricha Johnson, verksamhetschef på Scensverige och skådespelaren Mattias Brunn. Ulricha och Mattias berättade om satsningen Stolt scenkonst.

Lyssna på intervjun med Ulricha Johnson genom att klicka här eller klicka på Play-knappen direkt nedan:

 

Header logo