Cirkus Cirkör ny bland institutionerna

Kulturrådet fördelade på fredagen sammanlagt 721 133 000 kronor till orkesterinstitutioner, länsteatrar och länsmusikverksamhet i 19 län (Skåne fördelar sina institutionsbidrag på egen hand ur den s.k kulturpåsen). Nytt för 2005 är att Cirkus Cirkör i Botkyrka (Stockholms län) räknas in bland de regionala och lokala institutionerna. Kulturrådet ger ett verksamhetsstöd för 2005 på 3,9 miljoner kr medan Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Stockholms stad tillsammans bidrar med drygt 1,6 miljoner kr. Stockholms läns landsting har ställt i utsikt ett fördubblat bidrag för 2006.

Kulturrådet fullföljer nu den prioritering av som inleddes i början av 2000-talet. Det är kulturpolitiskt angeläget att det bedrivs musikteaterverksamhet i hela landet. Vid fredagens fördelning beslutade Kulturrådet om särskilda insatser för musikteater i Värmland och Västerbotten. Rådet beslutade också avsätta 2,2 miljoner kr för senare fördelning till länsteatrarna i syfte att stärka arrangörsledet och öka turnerandet.

Kulturrådet har i och med detta beslut också tagit ställning till behovet av omfördelning inom anslaget för att möjliggöra kulturpolitiskt särskilt angelägna prioriteringar. Som ett första steg har rådet beslutat att statsbidraget till regional musikverksamhet (länsmusiken) inte får den pris- och lönekostnadskompensation om 1,5 procent för 2005 som ges till övriga institutioner. På så vis finns möjlighet att förstärka andra områden inom scenkonsten. Till grund för denna omfördelning ligger det faktum att nivån på det statliga bidraget till regional musikverksamhet är mycket hög i relation till statens insatser inom andra områden.

Hela listan med beviljade bidrag.

Ytterligare information:
Benny Marcel, avdelningschef
Telefon: 08 - 519 264 63
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08 - 519 264 49, 070 - 397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo