Fri entré fördubblade besöken

Antalet besök vid de statliga museer som vid årsskiftet införde fri entré mer än fördubblades under årets tre första månader jämfört med motsvarande period förra året. Under det första kvartalet 2005 hade museerna drygt 790 000 besök vilket var en ökning med ca 423 000 besök eller 115 procent jämfört med första kvartalet 2004.

De procentuellt största ökningarna i publiktillströmning hade Sjöhistoriska museet, Livrustkammaren, Naturhistoriska museet, Nordiska museet och Musikmuseet. Sjöhistoriska museet ökade antalet besök med 420 procent, från 8190 besök första kvartalet 2004 till 42 572 första kvartalet 2005. Livrustkammaren ökade antalet besök med 370 procent.

Denna dramatiska ökning av museibesök framgår av den redovisning av besöksutfall vid de 19 statliga museer som omfattas av den sk fri entréreformen som Kulturrådet i fredags lämnade till Utbildnings- och kulturdepartementet. Redovisningen är en utvidgning av den utvärdering av fri entréreformens effekter som Kulturrådet tidigare fått i uppdrag av regeringen. Utvärderingen ska vara klar hösten 2006, men nyligen beslutade regeringen att Kulturrådet under utvärderingsperioden dessutom varje månad ska inhämta och redovisa förändringar i besöksutveckling på de museer som omfattas av reformen.

Till skillnad från utvärderingen, som kommer att redovisa och analysera även förändringar i museipublikens sammansättning, visar besöksutfallsredovisningarna endast antalet besökare jämfört med motsvarande period föregående år.

Kulturrådets statistiker Sten Månsson, som ansvarar både för redovisningarna och för inhämtningen av det statistiska underlaget till den kommande utvärderingen, välkomnar det nya utvidgade uppdraget.
- Som jag ser det är det oerhört viktigt att kunna följa hela förloppet efter det att avgifterna tagits bort. Att kontinuerligt följa utvecklingen av antalet besök är lika viktigt för utvärderingen av reformen som de publikmätningar som museerna också genomför under året.

Sten Månsson är inte förvånad över den kraftiga ökning som redovisningen presenterar.
- Nej, det var förväntat. De siffror som vi nu har fått in från museerna stämmer väl överens med den bild av en kraftig ökning som vi redan tidigare fått från de berörda museerna.

För Moderna museet och Arkitekturmuseet, som hade fri entré redan under 2004, visar siffrorna en trend som skiljer sig från de övriga museernas. Även detta var väntat. Besökssiffrorna för Moderna museet, som återinvigdes i mitten av februari 2004, minskade under mars 2005 med 37 procent jämfört med motsvarande månad 2004. Arkitekturmuseet redovisar för samma månad en i sammanhanget relativt blygsam ökning om 15 procent.

Från och med nästkommande redovisning är det meningen att även besöksutvecklingen på några museer som inte omfattas av fri entréreformen ska presenteras, till exempel Tekniska museet, Millesgården och Medeltidsmuseet. Detta är enligt Sten Månsson något som museerna själva har efterlyst, både sådana som har och sådana som inte har entréavgifter.
- När de statliga museerna med fri entré på några månader får nästan en halv miljon fler besökare är det ju tänkbart att det får effekter på andra museer som inte har fri entré. Därför är det viktigt att ha med en referensgrupp med museer som har entréavgifterna kvar.

Frientréreformen omfattar följande museer:
Arkitekturmuseet, Armémuseet, Etnografiska museet, Flygvapenmuseet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Header logo