Handlingsprogram ska stärka den professionella dansen

Bättre produktionsförhållanden för dansare och koreografer, flera spelplatser och ökat turnerande, ett större internationellt utbyte och mer dans för barn och unga. Det är några av de åtgärder som ska skapa bättre villkor för dansen och göra det möjligt för fler människor att se dansföreställningar av hög kvalitet. Idag lämnar Kulturrådet ett förslag till handlingsprogram för den professionella dansen till Kulturdepartementet.

Under 2004 har Kulturrådet haft regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige. Handlingsprogrammet omfattar hela dansområdet och har utarbetats i samråd med danslivets aktörer. Som grund för arbetet finns bl.a. de handlingsprogram för dans som landsting och regioner har utarbetat på Kulturrådets initiativ.

Bland de förslag till åtgärder som presenteras behandlar många danslivets utveckling och infrastruktur. En av de viktigaste målsättningarna är att sprida danskonsten till olika delar av landet – idag är den i hög grad koncentrerad till storstadsområdena – och flera åtgärder syftar till att förbättra turnéverksamhet och skapa flera scener för dans. Dessutom behandlas dansarnas anställningsvillkor, den offentliga bidragsgivningen och samverkan mellan institutionerna och det fria danslivet.

Under arbetet med handlingsprogrammet har Kulturrådet haft omfattande kontakter med olika intressenter inom danslivet, inte minst företrädare för landsting, regioner och kommuner. De förslag som nu presenteras förutsätter gemensamma insatser från alla samhällsnivåer. Dialogen kommer att fortsätta. Det förslag till program som idag överlämnas till regeringen är startpunkt för en intensiv process, där det gäller att göra verklighet av idéerna och målen och konkretisera de olika förslag till förbättringar för dansområdet som formuleras i programförslaget.

De statliga insatserna är kostnadsberäknade till 45 miljoner kr under en treårsperiod och har högsta prioritet i Kulturrådets budgetunderlag som också lämnas till regeringen idag. Dessutom krävs betydande ekonomiska insatser från kommuner och landsting för att det hela ska bli verklighet.

Ytterligare information:
Viveca Hallberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 11
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
Telefon: E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo