Internationell konferens om livslångt lärande på museum

Museer och konsthallar har fantastiska möjligheter att bidra till vuxnas livslånga lärande. Men det behövs mer kunskap om hur sådant arbete kan bedrivas, och den kunskap som finns behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Det är tanken bakom den internationella konferensen Lifelong Learning in Museums and Galleries: A life-changing experience på Moderna museet i Stockholm.

På konferensen presenteras resultatet av Collect & Share, ett europeiskt projekt om hur museer och konsthallar kan skapa förutsättningar för vuxnas livslånga lärande. Det EU-stödda projektet har engagerat professionellt verksamma inom konst-, musei- och lärandesektorn i tio europiska länder. Konferensen den 15-17 juni på Moderna Museet i Stockholm markerar slutpunkten på projektets första treåriga fas.

Syftet med Collect & Share och konferensen är att bygga europeiska nätverk mellan människor som arbetar med vuxnas lärande på museer och konsthallar, säger Kulturrådets Kajsa Ravin, som varit svensk kontaktperson för projektet.

- Konstpedagogiskt arbete vänder sig ofta till barn och unga, och där finns det nätverk, men den erfarenhet som finns inne på institutionerna då det gäller livslångt lärande för vuxna har haft svårt att komma ut. När museer och konsthallar ska utveckla verksamhet som riktar sig till nya målgrupper bland vuxna genereras kunskap som ofta glöms bort när projektet är slut.

Collect & Share har särskilt uppmärksammat hur museer och konsthallar kan arbeta med socialt marginaliserade vuxna och därigenom skapa förutsättningar för alla att uppleva och bilda sig genom konst. Museer och konsthallar erbjuder en frihet i lärandet och därför kan de också vara lämpliga för att arbeta med personer med särskilda lärandebehov.

En grundbult i projektet har varit att samla goda exempel på pedagogiskt arbete med livslångt lärande för vuxna, och sprida denna kunskap till konstpedagoger, curatorer och andra via en webbplats med sökbar databas, samt vid seminarier och konferenser.

- Utbyte av goda exempel, det vi kallar för ”good practice”, är oerhört viktigt, framhåller Kajsa Ravin. Bara så kan vi undvika att ständigt uppfinna hjulet på nytt.

Förutom workshops för erfarenhetsutbyte mellan de multinationella deltagarna bjuder konferensen på ett antal namnkunniga talare, däribland den danska forskaren Helene Illeris, och museimannen David Anderson, inflytelserik frontfigur inom den brittiska museipedagogiken.

Efter konferensen fortsätter Collect & Share med projektets andra fas, och kommer då särskilt uppmärksamma bland annat ”learners voice”, vad brukarna har att tillföra i lärandesituationen, samt den i fas ett frilagda europeiska språkförbistringen då det gäller verksamhet för vuxnas lärande på museer, utifrån insikten att ett fördjupat erfarenhetsutbyte kräver ett gemensamt språk. Kulturrådet kommer inte delta i projektets andra fas utan överlämnar det nationella partnerskapet till Moderna Museet.

Konferensen Lifelong Learning in Museums and Galleries: A life-changing experience vänder sig till vuxenlärare, curatorer, konstpedagoger och museichefer, och arrangeras av Collect & Share, engage, Moderna Museet och Kulturrådet. Sammanlagt förväntas 100-150 deltagare, varav 60 platser reserverats för deltagare från Sverige.

I samband med konferensen kommer en slutrapport (för fas 1) att publiceras, samt även några mindre rapporter med fokus på ”good practice” och professionell utveckling.

INFORMATION

 

Header logo