Intresseförening övertar Kulturnätet

Från och med måndagen den 16 maj övertar den ideella föreningen för Kulturnät Sverige driften av Kulturnätet från Kulturrådet. Ett överlåtelseavtal som reglerar övertagandet har slutits mellan parterna och föreningen förbinder sig bl.a. att driva verksamheten vidare ”i samma anda av public service som finns beskriven i regeringens proposition 1999/2000:1.”

Det var i samband med budgetbeslutet i höstas som riksdagen bestämde att det statliga åtagandet gentemot Kulturnät Sverige skulle upphöra. Nätet tillkom som ett resultat av betänkandet IT i kulturens tjänst (SOU 1997:14) och bedrevs under de första åren som en försöksverksamhet i Ingenjörsvetenskapsakademiens regi. År 1999 permanentades verksamheten genom riksdagsbeslut och fördes över till Kulturrådet den 1 januari 2000.

Sedan regeringens förslag att lägga ned Kulturnät Sverige blev känt, har Kulturrådet undersökt möjligheterna att överlåta hela eller delar av driften och ansvaret till någon annan intressent. Genom det anbudsförfarande som Kulturrådet genomfört, beslutades att inleda förhandlingar med den ideella föreningen för Kulturnät Sverige. Föreningen har nu förklarat sig beredd att överta ansvaret och driva verksamheten vidare i enlighet med de riktlinjer som parterna enats om i överlåtelseavtalet.

Kontakt:
Annica Schölund, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 33
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo