Intresset för mångfald ökar

Intresset för mångfaldsfrågor ökar inom kulturlivet. Det slår Kulturrådet fast i den omvärldsanalys - ”Om kulturell mångfald” - som har lämnats till regeringen. Orsakerna till detta är flera, bland annat kulturinstitutionernas ambitioner att bredda sin publik och nå flera människor. Att allt fler kulturutövare och upphovsmän har olika etnisk och kulturell bakgrund bidrar givetvis också. Kulturrådets omvärldsanalys ger en delvis annorlunda och ljusare bild av mångfalden inom kulturlivet än den som tidigare presenterats.

Ända sedan Kulturrådet bildades 1974 har en av dess viktigaste uppgifter varit att bredda den kulturella mångfalden och verka för att kulturen görs tillgänglig för så många människor som möjligt. Under senare år har detta arbete intensifierats, både genom reviderade mål för den nationella kulturpolitiken och tydligare formulerade mål för Kulturrådets verksamhet. Myndigheter och institutioner på kulturområdet har till exempel sedan ett antal år i uppdrag att rapportera till regeringen hur de arbetar med bl.a. kulturell mångfald. 2002 fick Kulturrådet dessutom ett särskilt uppdrag att stärka och utveckla arbetet med kulturell mångfald.

Årets omvärldsanalys har gjorts i samarbete med Mångkulturellt centrum som för ett år sedan gav ut rapporten ”Tid för mångfald”. Där speglades situationen vid de nationella kulturinstitutionerna. Kulturrådets omvärldsanalys tar nu ett steg vidare och utgår från hur det mångkulturella arbetet bedrivs vid de regionala kulturinstitutionerna i landet.

 

Header logo