Kulturlivet avvisar enhetlig moms

Kulturlivets organisationer och institutioner vill inte ha en enhetlig moms. Det framkom vid ett seminarium som Kulturrådet arrangerade torsdag 28 september. Höjda biljettpriser och dyrare böcker blir konsekvenserna. Dessutom avhänder sig politikerna ett kulturpolitiskt instrument, menade man.

Tidigare i år överlämnade Mervärdesskattesatsutredningen sitt delbetänkandet "Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?" till Finansdepartementet. I delbetänkandet föreslår utredningen att de nuvarande momssatserna om 6, 12 respektive 25 procent ersätts med en enhetlig skattesats om 21,7 procent. Delbetänkandet remitteras nu och utredningen slutredovisas 1 oktober 2006.

Med anledning av utredningen och remissarbetet bjöd Kulturrådet in en rad organisationer till diskussion kring förslagets konsekvenser på kulturområdet.

Bakgrunden till utredningen är, enligt utredningens sekreterare Mikael Åberg flera: Riksdagens skatteutskott överöses varje år av motioner om reducerade skattesatser. Enhetlig moms skulle också göra administrationen lättare för småföretagare. Och en moms på 21,7 procent innebär att 80 procent av alla varor och tjänster i Sverige skulle sänkas.
- Vi skulle då närma oss snittet i de andra EU-länderna där man ligger runt 19-20 procent. Det är viktigt ur konkurrensutgångspunkt, sa Mikael Åberg.

Dessutom skulle man slippa den avgränsningsproblematik som råder på kulturområdet, då man ska bestämma om en vara eller tjänst ska beläggas med 6, 12 eller 25 procent, menade Mikael Åberg.

Men förslaget att slopa de nuvarande skattesatserna för en enda (21,7 procent) föll inte de inbjudna organisationerna i smaken. För flera varor och tjänster på kulturområdet betyder den nya skattesatsen höjda priser, eftersom man idag tillämpar 6 respektive 12 procentiga momssatser.

Susin Lindblom från Dramatikerförbundet menade att avgränsningsproblematiken fanns redan innan man införde reducerade momssatser. Då fanns en undantagslista för kulturområdet. Men Susin Lindblom angrep förslaget också från ett annat håll:
- Jag undrar om politikerna verkligen är beredda att avhända sig den reducerade momsen som kulturpolitiskt instrument?

Maria Eka från Utbildnings- och kultur¬departementet och expert i utredningen, berättade att hon lämnat ett särskilt yttrande. Hon påpekade att både kulturministern och statsekreteraren står bakom yttrandet.
- Hittar man inga kompensatoriska åtgärder bör de nuvarande skattesatserna ligga kvar.

Man riskerar att inte uppnå de olika mål som finns på kulturområdet om priserna stiger, menade Maria Eka. Tillgängligheten blir sämre.

Att leta efter kompensatoriska åtgärder ingår inte i utredningens arbete, berättade Mikael Åberg. Maria Eka menade att med det resonemanget överlåter man automatiskt åt Kulturdepartementet att försöka skrapa fram de pengar som kommer att fattas.

Flera av seminariedeltagarna påpekade då att det är en väsentlig skillnad mellan utgifter i kulturbudgeten och uteblivna skatteintäkter via momsen.

Jaan Kolk från Teaterförbundet gick ett steg längre än Maria Eka. Han menade att även om man diskuterar kompensatoriska åtgärder så är förslaget om en enhetlig moms dåligt. I kultursektorn finns en blandfinansiering som inte har någon motsvarighet i någon annan sektor.
- En högre moms låser fast kultursektorn i ett bidragsberoende. Vi får en polarisering av kultur med offentligt stöd och en som enbart lever på marknadens villkor. Detta är ett kulturpolitiskt vägval och den typen av resonemang finns inte i utredningen.

Header logo