Kulturrådet får flera nya uppdrag under 2005

En utvärdering av införandet av fri entré på statliga museer, en utvärdering av ansvarsmuseernas roll och en översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna – det är några av de nya uppdrag som Kulturrådet har fått av regeringen inför det nya verksamhetsåret. Rådet ska också till regeringen redovisa två särskilda omvärldsanalyser; om kulturell mångfald och tillgänglighet till kultur för funktionshindrade.

Det är i regleringsbrevet för Kulturrådet 2005 som de nya uppdragen presenteras. Regleringsbrevet, som fastställs av regeringen, beskriver myndigheternas uppgifter under det kommande verksamhetsåret samt anger hur de ekonomiska anslagen ska delas upp och användas. Det mest omfattande av de nya uppdragen är utvärderingen av fri entré på vissa statliga museer. Kulturrådet ska kartlägga eventuella förändringar, bl.a. vad gäller museibesökarnas antal, sammansättning (ålder, kön, nya grupper) och geografiska hemvist. Man ska också se vad reformen har för inverkan på bl.a. pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet och ekonomi. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 1 oktober 2006.

Ett annat uppdrag inom museisektorn är en utvärdering av den nuvarande ansvarsmuseirollen. Arbetet ska bedrivas i samverkan med ansvarsmuseerna, det vill säga Statens historiska museer, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Moderna museet och Nordiska museet och också omfatta förslag på hur ansvarsmuseirollen skulle kunna utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2005.

På scenkonstområdet vill regeringen ha en översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna. Den ska vara helt klar senast den 1 juli 2006, men regeringen vill ha en första delredovisning redan 1 juli i år.

Utöver dessa mera omfattande uppdrag ska Kulturrådet också utarbeta förslag till utformning av ett distributionsstöd för fonogram till landets kommunbibliotek samt medverka i förberedelserna av Mångkulturåret 2006.

Kulturrådet lämnar varje år en s.k. omvärldsanalys till regeringen. Den beskriver förändringar och utvecklingstendenser inom olika områden av kulturlivet. Inför 2005 har regeringen beställt inte mindre än tre sådana analyser; en allmän, som ska redovisas 1 oktober 2006, och två specifika som ska vara klara redan kommande höst: en med ”konstens och kulturens roll och möjligheter i en samhällsutveckling som går i riktning mot ökad kulturell mångfald” som tema och en som handlar om funktionshindrades tillgång till kultur, ett område som Kulturrådet sedan flera år tillbaka har ett särskilt sektorsansvar för.

Regleringsbrev för Kulturrådet 2005

Header logo