Kulturrådet får ny organisation

En mer flexibel och mindre sårbar organisation som präglas av öppenhet, samverkan och hög serviceanda - det är ett av de övergripande målen för den organisationsöversyn som för närvarande pågår inom Kulturrådet. Målsättningen är att ha den nya organisationen igång vid årsskiftet, men redan nu i oktober sker vissa förändringar.

Statens kulturråd tillkom 1974 som den myndighet som skulle förverkliga de beslut om den nationella kulturpolitiken som riksdagen hade fattat. Huvuduppgifterna blev bland annat att ge riksdag och regering underlag för kulturpolitiska beslut, att informera om kultur och kulturpolitik och att fördela en rad bidrag inom så gott som hela kulturlivet.

Dessa huvuduppgifter finns - om än i något förändrad form - kvar idag. Men både kulturlivet och samhället i övrigt har genomgått stora förändringar under de drygt 30 år som Kulturrådet existerat. Idag ställs helt andra krav på rådet både som myndighet och som aktör inom det kulturpolitiska fältet. Därför är det viktigt att Kulturrådet organiserar sin verksamhet på ett sätt som motsvarar de krav som ett modernt samhälle med ett dynamiskt kulturliv ställer.

Genom förändringarna uppnår Kulturrådet bland annat:
- en mer flexibel och mindre sårbar organisation
- utvecklad och stärkt fackkunskap inom de olika konstområdena
- bättre omvärldsbevakning och en högre beredskap för förändringar
- snabbare och säkrare bidragshantering
- ett arbetssätt som präglas av öppenhet, samverkan och hög serviceanda
- effektivare utnyttjande av den kompetens som finns i organisationen

Förändringarna sker i två etapper och ska vara fullt genomförd 1 januari 2006.

Detta händer den 3 oktober 2005:
- Benny Marcel blir gemensam chef för avdelningarna Litteratur och bibliotek (LB), Konst, museer och utställningar (KMU) och Teater, dans och musik (TDM) under en övergångsperiod t o m 31 december 2005. Mika Romanus blir ställföreträdande chef under samma period.
- De tidigare avdelningscheferna Birgitta Modigh (LB) och Erik Åström (KMU) får nya arbetsuppgifter inom generaldirektörens stab. De ska bland annat bistå GD med sakkunskap och rådgivning inom sina respektive kompetensområden och arbeta med frågor inom sina områden som är av strategisk betydelse för Kulturrådets verksamhet.
- Två personer, Helena Kettner Rudberg och Signe Westin, får inom ramen för sina ordinarie tjänster under en övergångsperiod särskilda uppdrag som samordnare av frågor inom litteratur- och biblioteksområdet.

Den 1 januari 2006 tas nästa steg. Arbetet med att förbereda detta är i full gång.

Header logo