Kulturrådet förstärker den fria scenkonsten

Kulturrådet har beslutat att fördela sammanlagt 79 miljoner kronor till fria teater-, dans- och musikgrupper för verksamhet under 2006. Genom detta beslut vill Kulturrådet understryka vikten av att förbättra arbetsvillkoren för de fria grupperna generellt, fortsätta insatserna för att stärka dansområdet samt särskilt beakta vissa genrer på musikområdet. Detta är möjligt genom den höjning av anslaget till fria grupper som regeringen föreslagit i sin budgetproposition för 2006.

Kulturrådet fördelar varje år produktionsbidrag till fria teater- och dansgrupper samt verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. Syftet är i första hand att främja en mångsidig verksamhet av stort konstnärligt och kulturpolitiskt värde och öka tillgången till teater, dans och musik i hela landet. Kulturrådets styrelse fattar beslut om fördelning på förslag av referensgrupper inom varje konstområde.

Vid fördelningen har rådet genomgående strävat efter att förbättra arbetsvillkoren för de fria grupperna. Andra faktorer som påverkat bedömningen är bl.a. geografisk spridning, turnéverksamhet, kulturell mångfald och insatser för barn och ungdomar.

I regeringens budgetförslag för 2006 har det anslag som bl.a. rymmer bidrag till den fria scenkonsten förstärkts med 20 miljoner kr varav 12 miljoner kr är engångsvisa. Förstärkningen syftar till att förbättra arbetsvillkoren för de fria grupperna, vidareutveckla förutsättningarna för den professionella dansen och för vissa musikgenrer såsom jazz, folk- och världsmusik och nutida konstmusik. Vid den nu aktuella fördelningen har 10 av de 20 nya miljonerna använts. Resten kommer att fördelas senare under året.

Teater

65 fria teatergrupper får dela på sammanlagt 52,5 miljoner kr i form av treåriga och ettåriga produktionsbidrag samt enstaka produktionsbidrag. Detta är ca 5 miljoner kr mer än vid motsvarande fördelning förra året.

Av de grupper som får stöd för 2006, riktar flertalet hela eller delar av sin verksamhet till barn och ungdomar. Dockteater Tittut från Stockholm och Martin Mutter från Örebro är två grupper i denna kategori som fått höjda bidrag inför 2006. Många skådespelare, regissörer, scenografer och andra yrkesgrupper inom de fria teatergrupperna har sina rötter utanför Norden. Två av de relativt nya grupper som på olika sätt speglar vår mångfacetterade samtid och som nu får produktionsbidrag är Teater (foratt) och Teater Griot.

Antalet treåriga bidrag har ökat från 15 till 20. De treåriga bidragen möjliggör bättre framförhållning och planering. Flera grupper som tidigare har haft enstaka produktionsbidrag har fått ettåriga bidrag.

Hela listan med bidrag till fria teatergrupper

Dans

Kulturrådet fördelar sammanlagt drygt 16,5 miljoner kr till 30 fria dansgrupper och koreografer för verksamhetsåret 2006. Det är drygt 3 miljoner mer än vid motsvarande fördelning 2004. Sammanlagt 7 treåriga, 12 ettåriga och 11 enstaka produktionsbidrag har beviljats.

I det förslag till handlingsprogram för den professionella dansen som Kulturrådet tidigare i år lämnade till regeringen, understryks bl.a. vikten av att grupper och koreografer ges bättre förutsättningar för planering och arbete på kort och lång sikt. Målet är bl.a. att antalet treåriga produktionsbidrag successivt ska öka. Koreograferna Lotta Melin och Örjan Andersson samt Kulturmaskinen (Bogdan Szyber och Carina Reich) får från och med 2006 treårsbidrag för första gången. SU-EN Butoh Co har haft ett treårsbidrag under perioden 2003-2005 och beviljas nu bidrag för ytterligare en treårsperiod.

Hela listan med bidrag till fria dansgrupper och koreografer

Musik

Kulturrådet har beslutat fördela drygt 10 miljoner kr till 140 fria musikgrupper för verksamhetsåret 2006. Detta är ca 1 miljon kr mer än vid motsvarande fördelning förra året.
Bidragen till de fria musikgrupperna är årliga verksamhetsbidrag och ska i första hand täcka produktionskostnader för grupperna nationella och internationella verksamhet. Kulturrådet fördelar även årliga bidrag till arrangörer på musikområdet.

Medlen medger inte någon omfattande satsning på större ensembler. Därför har Kulturrådets inriktning härvidlag varit att i första hand stödja de kammarorkestrar, körer och storband som antingen repertoarmässigt kompletterar institutionsorkestrarna och/eller är verksamma över hela landet. Som exempel på sådana kan nämnas Eric Ericssons Kammarkör, som får ett höjt bidrag 2006, Göteborgs Baroque och Svenska Barockorkestern samt - inom den nutida konstmusiken - KammarensembleN. Ett nytt, ungt storband får stöd för första gången: Composers Big Fun.

Hela listan med bidrag till fria musikgrupper

Kontakt:
Jochum Landin, handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Mika Romanus, handläggare dans
Telefon: 519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Hasse Lindgren, handläggare musik
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo