Kvinnor inte osynliga på landets museer

Kvinnors liv och historia speglas relativt väl i utställningar på Sveriges museer. Det visar den statliga utredningen Genus på museer, som Kulturrådets Erik Åström nyligen diskuterade i ett radioinslag om synliggörande av kvinnor på landets museer.

Historikern Åse Magnusson riktade i inslaget skarp kritik mot landets museer. Utställningar visar mannens historia och osynliggör kvinnan, menade hon. Utredningen Genus på museer visar dock att kvinnors liv och historia speglas relativt väl i utställningar på museerna, hävdar Erik Åström, chef för Kulturrådets avdelning för konst, museer och utställningar.

Utredningen tillkom för att undersöka situationen för genusfrågor på landets museer och presenterades våren 2004. Efter att ha undersökt verksamheten vid ett stort antal museer kommer utredningen fram till att det idag finns ett stort intresse för jämställdhetsfrågor på museerna, något som avspeglar sig både i utställningar och den museipedagogiska verksamheten. Som exempel pekar utredningen bland annat på den mängd aktiviteter och utställningar med fokus på kvinnor i historien som genomfördes i samband med jubileumsåret för den heliga Birgitta.

Men mer kan naturligtvis göras. Även om viljan att lyfta fram kvinnohistoria och problematisera utifrån ett genusperspektiv ofta är stor, konstaterar utredningen att en stor del av landets museipersonal fortfarande saknar kompetens då det gäller genusfrågor. Idag är genus något som tas upp i de flesta av landets museiutbildningar, men så var knappast fallet tidigare. Utredningen föreslår därför att ökade resurser ges till vidareutbildning av museipersonal i genusfrågor.

För att arbetet med genusfrågor ska få ökat genomslag på landets museer föreslår utredningen att det inrättas ett särskilt resurscenter för genusfrågor. Ett sådant resurscenter skulle fungera som en kontaktlänk mellan museer och universitet, och utgöra ett nav för kunskapsuppbyggnad om genus på museer. Frågan om inrättandet av ett resurscenter ligger för närvarande hos regeringen.

Läs den statliga utredningen

Header logo