Mår vi bättre av kultur?

Gör kultur oss friskare? Det finns ett samband mellan kultur och hälsa, menar många. Forskningen på området är än så länge begränsad, men regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att ytterligare belysa ämnet, bland annat genom att sammanställa en strategi för arbetet med kultur och folkhälsa.

Kulturrådet har nyligen redovisat uppdraget för kulturdepartementet och förslår bland annat att forskningen på området ska utvecklas och att folkhälsofrågor i ett kulturpolitiskt perspektiv kan bli ett inslag i Kulturrådets diskussioner med såväl kulturområdets organisationer som kommuner och landsting.

Utgångspunkten för Kulturrådets arbete är de mål för den nationella kulturpolitiken som riksdagen beslutat. Kulturrådet ska se till att dessa mål får genomslag i hela samhället och att kulturpolitiska aspekter beaktas inom olika områden. Folkhälsoområdet är ett av dem. Flera av de kulturpolitiska och folkhälsopolitiska målen handlar om människors delaktighet och inflytande i samhället. ”Detta betyder inte att man ska bedöma värdet av kulturupplevelser efter deras hälsovinster, men mycket talar för att det finns ett samband mellan kultur och hälsa”, säger Kulturrådet bl.a. i sitt strategidokument.

Detta samband vill regeringen belysa, bland annat genom att låta Kulturrådet i samverkan med andra myndigheter samla in erfarenheter och komma med förslag till hur arbetet med kultur och folkhälsa utvecklas.

Kulturrådet har nu utarbetat en strategi för det fortsatta arbetet på området. Här ingår bland annat att utveckla forskningen och att stärka samarbetet med såväl kulturlivets organisationer som med folkbildning och folkhälsoorganisationer kring dessa frågor. Rådet ska också följa arbetet med kultur inom vård och omsorg.

Kulturrådet kommer dessutom bland annat att ta med kultur i ett folkhälsoperspektiv vid de dialoger rådet regelbundet har med regionala kulturinstitutioner, kulturpolitiker och tjänstemän. Man kommer också att prioritera projekt med folkhälsoinriktning vid fördelningen av bidrag till ”Kultur i arbetslivet”.

INFORMATION

Header logo