Ny bibliotekslag förutsätter samarbete och samordning

Fysisk tillgänglighet för alla, barns tillgång till litteratur samt kulturell mångfald är tre områden där gemensam planering och samverkan mellan olika delar av det allmänna biblioteksväsendet är särskilt viktiga. Det skriver Kulturrådet i ett brev till samtliga kommuner och landsting med anledning av den nya, utökade bibliotekslagen.

Det var i december förra året som riksdagen beslutade att bibliotekslagen skulle utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Regeringen anförde i sitt förslag till riksdagen att samordnade insatser skulle kunna bidra till att fler människor fick tillgång till biblioteksservice av hög kvalitet. Den närmare utformningen av denna samordning lämnade regeringen dock åt kommuner och landsting att själva besluta om.

Nu har Kulturrådet i ett brev till samtliga kommuner och landsting dels pekat ut ett antal viktiga områden, där ökad samordning och samverkan skulle ge viktiga kulturpolitiska effekter, dels erbjudit stöd till olika samverkansinitiativ.

- Kulturrådet har under de senaste åren valt att prioritera bidrag till projekt som syftar till strategiskt utvecklingsarbete och samverkan mellan flera län, säger avdelningschef Birgitta Modigh på Kulturrådet. Syftet har i första hand varit att stärka folkbibliotekens ställning och förnya verksamhetsformerna. Förhoppningsvis kan erfarenheterna från detta arbete komma till användning på flera håll i landet. Kulturrådet har också särskilda bidrag som kan underlätta samarbetet.

Kulturrådet har pekat på tre områden där gemensam planering bedöms som särskilt angelägen.

Det första är funktionshindrades tillgång till kultur, där utgångspunkten bör vara de av riksdagen antagna målen för handikappolitiken. Med sikte på att uppnå full tillgänglighet till kulturinstitutionerna år 2010 ger Kulturrådet stöd till bibliotek, museer m.fl. genom inventeringar av tillgänglighet, bemötandeutbildningar och hjälp med tillgänglighetsplaner.

Ett annat område är barns tillgång till litteratur, där biblioteken tillsammans med skola och förskola är viktiga resurser för läsande och språkutveckling. Kommunerna kan hos Kulturrådet söka särskilt stöd för inköp av barn- och ungdomslitteratur och rådet kan också ge stöd till läsfrämjande verksamhet.

Ytterligare ett område för gemensam planering är integration och kulturell mångfald. Biblioteken spelar en viktig roll genom att de erbjuder personer med olika kulturell bakgrund information om det svenska samhället genom litteratur och andra medier men ger också möjligheter till kontakt med ursprungslandet.

Kulturrådet kan således vara ett viktigt stöd i detta arbete, men Kulturrådet bedömer att även läns- och regionbiblioteken ska kunna bistå kommunbiblioteken i arbetet med att utveckla samarbetet samt med att upprätta planer för den samlade biblioteksverksamheten.

Header logo