Startskott för utvärdering av fri entré på museer

Under våren inleds utvärderingen av den fria entrén på statliga museer, en kulturpolitisk reform i mångmiljonklassen. Publikmätningar ska genomföras på alla de museer som omfattas av reformen. Kulturrådet ska sammanställa och analysera resultatet.

Vid nyår slopades entréavgiften på 19 statliga museer. Med en prislapp på nästan 100 miljoner kronor är detta en av de största reformerna på kulturområdet på många år. Förhoppningen med reformen är att museerna nu när de är gratis inte bara ska få fler besökare, utan också nå nya publikgrupper. Museerna ska bli som biblioteken, som alltid har varit gratis. Inte finrum för ett fåtal, utan bruksrum för alla.

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att utvärdera effekterna av den fria entrén på museerna. Utvärderingen ska ge svar på hur antalet besökare har förändrats, men också belysa hur – och om – museipubliken ändrats med tanke på bland annat ålder, kön och utbildning.

Utvärderingen ska även utreda reformens ekonomiska konsekvenser för museerna, till exempel då det gäller kostnader för bevakning och museipedagogiska insatser, samt analysera effekterna för de museer som inte har fri entré.

Under 2005 kommer publikmätningar att genomföras på samtliga av reformen berörda museer. Startskottet går under våren. Museerna genomför själva dessa mätningar, medan Kulturrådet ansvarar för viss samordning och metodstöd.

Flera av museerna genomför redan sedan tidigare egna publikmätningar, ofta i samarbete med etablerade undersökningsinstitut, och kommer att fortsätta med dessa. Övriga museer kommer att kunna använda den frågeenkät som Kulturrådet tar fram. Att mätmetoderna på så sätt kommer att skilja sig något mellan de olika museerna ska dock inte påverka resultatet, säger Erik Åström, avdelningschef på Kulturrådet.
– Vi kommer att få ut de variabler vi behöver. Exakt hur museerna organiserar sina mätningar har ingen betydelse.

Kulturrådet kommer dessutom att göra en så kallad omnibusundersökning, där frågor om museivanor ställs i en postenkät till ett antal slumpmässigt utvalda personer. Det innebär att utvärderingen även når ickebesökare och ytterligare kan bredda bilden av vilka publikgrupper museerna förmår attrahera.

Utvärderingen ska vara klar senast den 1 oktober 2006. En delredovisning ska lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 augusti 2006.

Frientréreformen omfattar följande museer:
Arkitekturmuseet, Armémuseet, Dansmuseet, Etnografiska museet, Flygvapenmuseet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Header logo