Stöd för läsning

Kulturrådet har fördelat 2,6 miljoner kr i bidrag för läsfrämjande insatser. Sammanlagt 13 projekt i olika delar av landet har fått bidrag. Av dessa är sju helt nya. Fem projekt har tidigare beviljats stöd och får nu ytterligare medel för en fortsättning. Syftet med bidraget är i första hand att främja läsning bland barn och unga och kan ges till bl.a. kommuner, skolor, förskolor, bibliotek och ideella föreningar.

Vid bedömningen av ansökningarna har Kulturrådet tagit särskild hänsyn till bibliotekens centrala roll för att väcka och upprätthålla barns och ungas intresse för läsning. Bland de nya projekt som får stöd finns flera som innebär samverkan mellan olika kommunala instanser och som kan fungera som modeller för liknande arbete i andra delar av landet. Exempel på detta är Malmö stadsbiblioteks verksamhet med flerspråkiga biblioteksambassadörer som arbetar uppsökande med bokbussen som bas och Länsbibliotek Gotlands modell för språkutvecklingsarbete i ett län.

Att öka möjligheterna till barns eget skapande är enligt Kulturrådet en viktig målsättning för att stimulera olika uttrycksformer. Länsbibliotek Jönköpings projekt, där nya metoder för lässtimulans tillsammans med eget skapande ska prövas för särskolans elever, och Kalix kommun- bibliotek, som med hjälp av bland annat bild-, musik- och teaterpedagoger kommer att arbeta med att fånga upp speciellt pojkars intresse för litteratur, har fått stöd.

Hela listan med bidrag för läsfrämjande insatser

Kontakt:
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo