Stora krav på fria grupper

Kulturrådet och den nationella kulturpolitiken ställer höga krav på de fria teater- och dansgrupperna, men har inte resurser att ge grupperna förutsättningar att infria dem. Det är, något tillspetsat, slutsatserna som dras i den rapport som Kulturrådet lämnar till regeringen i dagarna och som är en första redovisning av uppdraget att se över villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna.

Treårsbidragen har dock visat sig förbättra gruppernas möjligheter att utnyttja de ekonomiska resurser som finns, konstaterar Kulturrådet vidare. Det är Ingrid Kyrö, tidigare teaterchef för länsteatern Blekinge-Kronoberg och nu bl.a. ordförande i Kulturrådets referensgrupp för fria teatergrupper som sammanställt underlaget till delrapporten. Uppdraget ska redovisas i sin helhet om ett år.

Hög konstnärlig kvalitet, flitigt turnerande, avtalsenliga löner - det kan vara svårt för grupperna att uppfylla alla de målsättningar och ambitioner som kommer till uttryck i förordning, regleringsbrev och riktlinjer, det vill säga de dokument som ligger till grund för bidragsgivningen, konstaterar Kulturrådet i sin rapport. Därför är det viktigt att noga analysera hur dessa kriterier förhåller sig till varandra och vilka målkonflikter som kan uppstå vid fördelningen av bidrag till de fria grupperna.

Systemet med de treåriga produktionsbidragen, som Kulturrådet tillämpat under några år, har dock givit många grupper möjlighet att planera långsiktigt och därmed bättre kunna utnyttja de ekonomiska medel som finns. Treårsbidragen gynnar också den konstnärliga kvaliteten, konstateras i rapporten. Men arrangörernas roll är också viktig. Utan professionella lokalarrangörer minskar gruppernas möjligheter att nå en bred publik över hela landet. Det är viktigt att i det fortsatta arbetet se över arrangörernas roll och betydelsen av ett turnéstöd på teater- och dansområdena.

Idag kommer merparten av de offentliga bidragen till teater- och dansgrupperna från staten. Det är angeläget, säger man i rapporten, att i framtiden bättre samordna statens insatser med landstingens och kommunernas. Frågan om vilken roll kommuner och landsting ska ha när det gäller de fria gruppernas finansiering är också en fråga som kommer att belysas ytterligare under det fortsatta arbetet.

Delrapporten bygger på ett underlag som sammanställts av Ingrid Kyrö, som sedan den 1 januari 2005 är ordförande i Kulturrådets referensgrupp för fria teatergrupper. Hon har under 14 år arbetat som teaterchef, senast vid Regionteatern i Blekinge-Kronoberg. Ingrid Kyrö är idag ordförande i svensk Scenkonsts styrelse och har en mängd uppdrag inom teaterområdet, bl.a. som sakkunnig i teaterfrågor vid nordisk Kulturfond. Hon kommer att leda även det fortsatta översynsarbetet. Till arbetet kommer såväl en intern expertgrupp som en extern referensgrupp att knytas.

Översynens sekreterare är Veronica Lampa Lönnbro, handläggare vid Kulturrådet. Regeringsuppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 1 juli 2006.

Header logo