Stora variationer inom barnkulturen

Barnkulturen är ojämlikt fördelad, både geografiskt och mellan konstområdena. Barnkulturen är dessutom underdimensionerad. Det framgår av den kartläggning som Aktionsgruppen för barnkultur nu presenterar.

Den statliga Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur har regeringens uppdrag att kartlägga barnkulturen i Sverige. Aktionsgruppen har nu samlat in och analyserat befintlig statistik på området. Skillnaderna är stora. Exemplen många. Kartläggningen ska tjäna som underlag för de förslag på åtgärder aktionsgruppen lämnar i sin slutrapport till regeringen i april 2006.

Framförallt, menar utredaren Lotta Biörnstad, är de som arbetar med barnkultur för få. Det behövs fler som jobbar med barn på museerna, inom länsmusiken och på biblioteken om kulturinstitutionerna ska uppnå sina mål.

- Danskonsulenten i Stockholm ska nå 200 000 barn. Hur ska en enda person klara det?

Också variationerna är stora, såväl geografiskt som mellan konstområdena. I Sorsele delar 600 barn på en barnbibliotekarie, i Nyköping ska barnbibliotekarien
räcka till 11 000 barn. I Hällefors kostade Musik- och kulturskolan år 2002 4 000 kr/barn och år. I Ludvika lade man 223 kr/barn och år.

Det ges ut många och bra barn- och ungdomsböcker varje år, berättar Lotta Biörnstad. Men hur många barnskivor ges ut? Hur mycket film produceras för barn varje år? De fria teatergrupperna spelar en hel del för barn. De är i många fall finansierade av sina respektive kommuner. Men musikgrupperna som vänder sig direkt till barn, de är ytterst få och finansieras sällan lokalt.

Aktionsgruppen har gått igenom styrdokument som regleringsbrev och läroplaner. Statliga myndigheter och kommuner har mål inom barnområdet men de är inte nedbrutna till konkreta mål. Också statistiken är bristfällig. I många fall är underlaget dåligt. Det är heller inte säkert att man mäter det intressantaste, menar Lotta Biörnstad. Det finns statistik på antalet museibesök men ingen statistik på barnens eget skapande i museiverkstäderna.

- Bortsett från körsång och instrument mäter statistiken vad barn ser, inte vad de gör, påpekar Lotta Biörnstad och tillägger att den forskning som görs på området nästan uteslutande gäller ungdomar, inte barn. 

Header logo