Vad gör egentligen ett kulturråd?

- Mångkulturåret 2006 handlar om en varaktig förändring av det svenska kulturlivet i riktning mot en ökad etnisk och kulturell mångfald.
Budskapet var klart då kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 lämnade sitt delbetänkande ”Agenda för mångkultur” till kulturminister Leif Pagrotsky och samtidigt träffade företrädare för media. Den nationella samordnaren Yvonne Rock och sekreteraren Emil Plisch lade en imponerande lunta på bordet i pressrummet i Rosenbad. Huvuddelen av betänkandet utgörs av ett kalendarium över planerade aktiviteter över hela landet under Mångkulturåret.

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt Mångkulturår i Sverige. Det främsta syftet är att ”på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner” enligt de direktiv som har utfärdats. Ett stort antal myndigheter, institutioner, stiftelser, bolag, kommuner, landsting, regioner samt fria aktörer har inbjudits att medverka i Mångkulturåret.

- Intresset att medverka är mycket stort, säger den nationella samordnaren Yvonne Rock. Det finns en stor beredskap för att delta med olika aktiviteter. Agenda för Mångkultur redovisar 350 olika evenemang över hela landet. Många kommuner har kommit långt i sitt mångfaldsarbete. Inte minst biblioteken kommer att vara viktiga aktörer och anordna författarträffar, samtal och debatter. Men det blir också en lång rad teaterföreställningar, utställningar och annat som anknyter till Mångkulturåret.

I det betänkande som nu lämnas slås fast att det offentliga kulturlivet generellt måste bli bättre på att spegla och ta till vara alla medborgares olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv för att på ett naturligt sätt inkludera dem i det ordinarie kulturutbudet. Långsiktighet, dialog, samverkan, medvetandegörande och förändring är centrala ledord i det kommande förändringsarbetet.

Yvonne Rock tror att det är viktigt med ”år”. I år är det Designår, efter Mångkulturåret planeras ett Barnkulturår 2007.
- De här åren betyder något. Viktiga frågor sätts på dagordningen och vi får förhoppningsvis en verktygslåda att arbeta med så att vi kan lösa de problem som finns.

Header logo