18,5 miljarder till kultur

Stat, landsting och kommuner/regioner avsatte tillsammans 18,5 miljarder kr för kulturändamål i Sverige under 2005. Räknat per invånare får gotlänningarna mest av det statliga stödet, medan invånarna i Västra Götaland fick mest av de regionala kulturpengarna. Slår man samman landstingets och kommunernas kulturutgifter per invånare var Västernorrlands län mest gynnat. Detta visar Kulturrådets rapport ”Kulturinsatser i regionalt perspektiv”.

Kulturrådet har sedan 1998 haft regeringens uppdrag att årligen sammanställa utfallet av statliga kulturinsatser i regionalt perspektiv. I den rapport som rådet nu lämnat till kulturdepartementet och som avser 2005, görs för första gången en redovisning av de samlade offentliga kulturinsatserna för varje län. Kulturrådet kan därför för första gången ge en samlad bild av hur kulturutbudet i landet finansieras av stat, landsting och kommuner. Rapporten ska ses som ett första steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra och utvidga det kulturpolitiska statistikmaterialet.

Den nationella kulturpolitiken bygger på ett samarbete mellan stat, landsting/regioner och kommuner och genom denna samverkan har bl.a. ett stort antal kulturinstitutioner kunnat etableras över hela landet. Dessa finansieras i regel gemensamt av stat, landsting och/eller kommun. Totalt avsattes 18,5 miljarder kr i offentliga medel för kulturverksamhet under 2005. Av landstingen/regionerna gjorde Västra Götaland de största ekonomiska insatserna per invånare (403 kr), följt av Västernorrlands län (318 kr) och Jämtland (289 kr).

Slår man samman de kommunala kulturinsatserna länsvis toppar kommunerna i Västernorrlands län med 1170 kr per invånare, följt av kommunerna i Västerbotten (1 124 kr) och Gotland (1 120 kr). Landstingets och kommunernas kulturinsatser tillsammans var högst per invånare i Västernorrlands län (1 488 kr), följt av Västerbottens län (1 380 kr) och Norrbottens län (1 243 kr).

De statliga kulturinsatserna innefattar både direkta bidrag till länen och verksamhet vid de statligt finansierade kulturinstitutionerna. Ser man på insatserna från de tio myndigheter/institutioner som ger direkt stöd till länen, räknat i kronor per invånare, ligger Gotland i topp (805 kr), följt av Västernorrland (617 kr) och Västerbotten (406 kr).

Ytterligare information:
Anita Jonsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 48
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo