EU:s strukturfonder viktiga för svensk kultur

229 svenska kulturprojekt har fått stöd genom EU:s strukturfondsmedel under 2005. EU-pengarna har sammantaget svarat för drygt en tredjedel av projektens totala finansiering, vilket motsvarar 127 miljoner kr. Resten utgörs av nationell finansiering. Det visar den sammanställning som Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet lämnat till regeringen.

Under 2005 fick färre projekt EU-stöd än tidigare. Detta kan förklaras med att 2005 var det näst sista året under programperioden och att pengarna därför börjar ta slut. Under rekordåret 2002 fick hela 620 projekt stöd. Under 2004 var motsvarande antal 245.

De 229 projekt som fick stöd 2005 finansieras till betydande del av nationella medel. Det innebär att de 127 miljoner som EU:s strukturfonder svarar för genererade ytterligare ca 246 miljoner kr främst från olika offentliga instanser men även från privata finansiärer. Totalt för hela programperioden från år 2000 fram till och med 2005 har EU-stödet till kulturprojekt uppgått till motsvarande 1,9 miljarder kr. Med 3,5 miljarder kr i nationell finansiering blir den totala summan närmare 5,5 miljarder kr. EU:s strukturfonder har med andra ord högst påtagligt bidragit till att finansiera delar av det svenska kulturlivet under de senaste åren.

Strukturfondsmedel riktas till olika regioner och åtgärder i landet. Projekt med kulturanknytning återfinns inom samtliga dessa. Vanligast är projekt som syftar till att utveckla och bevara kulturarvet eller anknyter till livsmiljö, kulturliv och attraktivitet. Projekten uppvisar en stor innehållsmässig bredd. Här finns omfattande kulturarvs- och kulturturismprojekt som Upplevelseområdet Göta Kanal Väst och Landsbygdsutveckling 2005-2006 i Västernorrland liksom enstaka, mindre kulturprojekt som Opera på skäret i Ljusnarsbergs kommun och arrangörsstöd till lokala kulturevenemang runt sjön Sommen i Östergötland.

Kontakt:
Maria Wikman, Riksantikvarieämbetet
Telefon: 070- 604 45 68

Leif Sundkvist, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 15

Christer Bogefeldt, Riksarkivet
Telefon: 08-737 63 34

Tomas Johansson, Svenska Filminstitutet
Telefon: 08-665 11 35

Header logo